لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۴/۱۸

نسان نودينيان / حزب "حكمتيست" و رويدادهاي سياسي در كردستان ايران!

حزب موسوم به حكمتيست در رويدادهاي سياسي در ايران و كردستان بحق جايگاه "مهم" و "رفيعي" را فتح كرد. بر صندلي ناسيوناليستها كه عملا مانع پيوستگي خيزش هاي مقطعي در تقابل با نظام جمهوري اسلامي هستند جلوس کرد. محفلی که دور کورش مدرسی به عنوان فرماندهان پیشبرد سیاستهای "استرتژیک" رهبری شان را توضیح و تشریح کرده اند، بطور واقعی و در دنیای سیاست در صف نه چندان ناشناخته ای قرار گرفتند. اینها که منفی بافی در مورد خیزش میلیونی مردم برای عبور از اسلام سیاسی را در پوشش عوامفریبانه "استقلال طبقاتی کارگران" نمایندگی کردند با تکبر و تفرعن خاصی که دیگر به اخلاقیات این شبه حزب تبدیل شده است بجاي ناسيوناليستها در برابر جنبش سراسری سرنگونی طلبی ظاهر شدند. و البته اينبار در همسوئی با جلال طالباني، که بویژه پس از تصمیم دولت آمریکا برای خروج نیروهای نظامی از عراق بشدت از تزلزل ارکان حاکمیت رژیم اسلامی به عنوان "همسنگر دیرین" نگران و هراسناک شده است. عدم خيزش و تحركات در هماهنگي با خيزش ميليوني مردم در تهران و ساير شهرها٬ براي حزب حكمتيست ديگر دستاویزی شده است تا بگویند یارهای دیرین سردار رحیم صفوی در کردستان هنوز این توان را دارند که در مقابل پیوستن مردم به تحرکات سراسری برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی مانع و سد بزرگی ایجاد کنند. و سران اين حزب موقعيت كنوني و كم تحركي مردم در برخی شهرهاي کوچکتر و از جمله در کردستان را بعنوان "راديكاليسم انقلابي" قلمداد ميكنند. اسد گلچيني از رهبري حزب "حكمتيست"٬ در نوشته اي تحت عنوان «چرا جنبش سبز در كردستان حمايت نشد» كرنولوژي مواضع احزاب اپوزيسيون در كردستان را نوشته و مفتخرانه مواضع راست و ارتجاعي حزب "حكمتيست" را بعنوان "راديكاليسم انقلابي" مردم كردستان٬ قالب كرده است. هیچ چیز جز این اشتراک در شادی و شوق از عدم سرایت تحرکات میلیونی ایران به کردستان، موضع واقعی تر احزاب کردایه تی را نشان نمیدهد. واقعیت این است که این همسنگری و هم سرنوشتی با بستر ناسیونالیسم کرد را به نام کمونیسم و یا حفظ استقلال طبقه کارگر نمیتوان پنهان کرد.

ما و مردم كردستان با تاريخ بيش از سه دهه جنبش اعتراضي و ضديت مردم با جمهوري اسلامي آشنا هستيم. ما ميدانيم كه در تند پيچ هاي سخت اعتراضي مردم كردستان، نه به جمهوري اسلامي را نمايندگي كرده و راديكاليسم انقلابي را در مقابل كل نظام حاكم و اسلامي نمايندگي كرده اند. در متن تنفر عميق از جمهوري اسلامي و تلاش بخش مهم و عمده مردم در كردستان براي حل مساله كرد٬ احزاب سياسي در دوره هاي مختلف هر كدام نقش و جايگاه منحصر بخود را ايفا كرده اند. كم نيستند آن مقاطعي كه احزاب ناسیونالیست و قومی و بخشهاي مختلف حزب دمكرات و ناسيوناليستها از قبيل پژاك٬ در حاليكه اعتراضات سراسري در ايران وجود داشته٬ از گسترش اين اعتراضات در كردستان ممانعت بعمل آورده و عملا با فضاي ناسيوناليستي و ارتجاعي بخشهايي از شهرهاي كردستان را از پيوستن به اعتراضات سراسري محروم كرده اند. يك بحث پايه اي و دائمي كمونيسم كارگري تاريخا در كردستان همين فضا و تلاش براي خنثي كردن هژموني سياسي ناسيوناليسم كرد در كردستان بويژه در مقاطعي بوده است كه مردم در ايران در مقابل جمهوري اسلامي صف آرايي اعتراضي داشته و در اين مقاطع ناسيوناليسم كرد٬ موانع و سد ايجاد كرده، و عملا در مقابل راديكاليسم انقلابي مردم كردستان صف آرايي كرده اند. در يك كلام ناسيوناليسم كرد اگر در شكاف اوضاع منطقه اي در كردستان و خاورميانه تلاش كرده كه موقعيت و هژموني ناسيوناليستي ـ سياسي خود را اعمال كند٬ اما در بعد داخلي اينبار تلاشش ممانعت از پيوستن مردم كردستان به اعتراضات سراسري بوده است. ما تاريخا تلاش كرده ايم كه اين موقعيت احزاب ناسيوناليستي را خنثي و مردم كردستان را با اعتراضات سراسري هماهنگ و يك صدا كنيم. رهبری حزب "حکمتیست" در بطن رویدادهای اخیر جامعه ایران، به جای سیاست شرمگینانه و جبونانه احزاب ناسیونالیست کرد که شهامت نداشتند صراحتا در تقابل با خیزشهای اخیر در تهران و شهرهای بزرگ ایران حرفی بزنند، نمایندگی همان سیاست ها را بر عهده گرفت.
اعتراصات ۱۸تير٬ اعتراضات سراسري دانشجويان در تهران و ساير شهر نمونه هاي برجسته اي از تلاش ناسيوناليستها در ممانعت از هماهنگي اعتراض سراسري مردم كردستان با اعتراضات سراسري در ايران است.
با علم به اين وقايع و سير تاريخي از رويدادهاي چند دهه گذشته٬ و با علم به جايگاه ناسيوناليسم كرد در كردستان ايران بعنوان جرياني مانع در سراسري كردن اعتراضات و مطالبات سراسري٬ ما امروز با پديده جديدي در ميان طيف چپ و كمونيست روبرو هستيم كه با اتخاذ سياستهاي راست و ارتجاعي موانع جديدي تحت نام "جنبش سبز" در مقابل راديكاليسم مردم كردستان ايجاد كرده است. و امروز ما مي بينيم كه حزب"حكمتيست" با چه شتاب سرسام آوري و با اشتياق بسيار مفتخرانه اي جايگاه خود با احزاب ناسيوناليست را عوض كرده و امروز كه متاسفانه يك جريان كه خود را كمونيست ميداند در مقام يك جريان ناسيوناليست محلي عدم هماهنگي و خانه نشيني مردم در كردستان را بعنوان "راديكاليسم انقلابي" جار ميزند. و عملا در مقابل اعتراضات سراسري در اردوي احزاب كردي و ارتجاعي چادر ميزند. حزب "حكمتيست" در ايندوره و بعد از رويدادهاي ۲۲ خرداد امسال عملا به جاي رفيع و ارتقا يافته ناسيوناليسم كرد پرت شد و عملا در مقابل آن صداهاي ميليوني كه مردم در تهران و ساير شهرها آفريدند٬ ايستاد. و متاسفانه اينبار خارج از اينكه صندلي احزاب ناسيوناليست را اشغال در كاتاگوري و بروشور احزابي قرار گرفت كه ترس و وحشت از ساقط شدن رژیم اسلامی را نمایندگی کردند. راستی این تجسم واقعی زندگی با سنت های حزب توده پس از "انقلاب اسلامی" نیست؟ "نئو توده ای" آیا برازنده واقعی اینها نیست؟
به نظر من٬ هر درجه سكوت و اغماض در افشای مواضع و سياستهاي راست و ناسيوناليستي محفل رهبری حزب "حكمتيست" كه در دوره اخير سكان اين ناسيوناليسم و زبان "پرخاشگر" آنرا نمایندگی کردند، جایز نیست.
"بلوغ" و جهش سیاسی حزب موسوم به "حکمتیست" دیگر قابل دستکاری و حک و اصلاح نیست. آخر و عاقبتشان بخیر!
نسان نودینیان 18تیر1388

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net