لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۱۰/۲۵

بهروز شادیمقدم / لنین تجسم ِبرجستۀ انسانیت وانقلاب (بمناسبت ٢١ژانویه سالروزدرگذشت لنین)

درسالهای قبل از1902و در اوج شکوفایی جنبش های کارگری دراروپا وروسیه ، دردوران محبوبیت و اتوریتۀ پلخانف به مثابه مروج مارکسیسم در روسیه ، دردورۀ نفوذ پوپولیسم، اکونومیسم ولیبرالیسم و دیگر تفکرات و مشی های موجود درجنبش سوسیال دمکراتیک روسیه در اَن سالها وبا این گرایشات درگیر شدن و به نقد مارکسیستی کشیدن اَنها وبه حاشیه راندنشان .

درهنگامۀ اختلافات سیاسی و به راست چرخیدن بخشی ازحزب سوسیال دمکراتیک روسیه و افشای اَنها ومبارزۀ مستمر ولاینقطع با طرفداران لیبرالیسم که درکسوت مارکسیسم میخواستند جنبش کارگری روسیه را به بورژوازی بسپارند وشکست اَنها ونتیجۀ نهایی حاصل از اَن که به صف بلشویسم ومنشویسم منتهی شد ،درجریان انقلاب ناتمام 1905وبعدازاَن بودن .نقش و جایگاه برجستۀ خود رادر جنبش کمونیستی جهانی به همه نشان دادن و اثبات کردن .

مبارزۀ بی امان بامنشویکها کردن ،با ماخیست ها(سوسیالیست های خداپرست دردورن حزب بلشویک) درافتادن ،طرفداران حکومت کرنسکی راازمیدان خارج کردن ،مبارزۀ نظری قاطع واصولی بابخش بزرگی ازطیف مدافعان ونظریه پردازان تزبورژوایی "دفاع از میهن"درانترناسیونال دوم ودرسطح جهانی وافشای کائوتسکی ها وپلخانف ها که درجنبش جهانی کارگری و سوسیالیستی جایگاه داشتند و صاحب اتوریته بودند، نمودن.

انقلاب سوسیالیستی راپیروزمندانه به سرمنزل مقصود رساندن،راه های ناشناخته وناپیمودۀ سوسیالیسم راپیمودن وامر انقلاب سوسیالیستی را از قوه به فعل دراَوردن وزمینی وممکن کردن ،باپیروزی انقلاب اکتبر مشعل امید به رهایی انسان را ازقید وبندهای جامعۀ طبقاتی ،درقلب ها ودست های انسان های محروم و اَزادیخواه شعله ور کردن ، تلاش عظیم درجهت گسترش این انقلاب به کشورهای دیگر نمودن،

توطئه های ارتجاع داخلی وخارجی راخنثی نمودن،محاصرۀ نظامی شوروی جوان رااز طرف بورژوازی جهانی درهم شکستن ،درمقابل فجایع مرگ ،گرسنگی ،امراض ناشی ازقحطی وکمبود مواد غذایی در هنگام جنگ داخلی شوروی بعد از انقلاب وجنگ جهانی اول ایستادن و طرح وبرنامه ارائه دادن ،به مبارزۀ نظری درون حزبی درمقابل گرایشات دیگر درارتباط با مسائل پیش اَمده، پرداختن.

درجریان اشغال قسمتی از خاک شوروی به وسیلۀ قوای اشغال گر اَلمان واختلاف نظر در درون حزب بلشویک درمقابل این تجاوز وپیشنهاد غرامت به دولت اَلمان ،شعار"صلح "را درمقابل ایده ونظرهای به ظاهر انقلابی و درواقع روشنفکرانه و چپ روانۀ تروتسکی و بوخارین(تروتسکی شعار"نه جنگ ونه صلح " وبوخارین موضع"جنگ انقلابی" رابه میان کشیدند.)مطرح کردن ،به قیام ملوانان کرونشتاد همانند مسئله ای بغرنج وحساس جواب دادن.

ازپیروزی های خودبی خودنشدن،ازشکست نهراسیدن،از دراقلیت بودن نگران نشدن ،دربرابر دشمنان انقلاب سرسخت بودن ، پیشروی کردن ، نیروی خود ودشمن را سنجیدن ، به پشت سر هراز چندگاه نگریستن ، ضعف ها واشکالات صف خود را دیدن ، ازخود انتقاد کردن و اولین نقاد خود بودن ، در برخورد با دیگران و مخالفین خود منصف بودن ، نقطۀ عزیمت خود را همیشه از ابتدا تعیین کردن وبه قصد رسیدن به هدف بی مهابا رفتن . رفتن وتا پیروزی راه را طی کردن .

مراحل انقلاب وتغیرجهت ومواضع احزاب رادیدن و درنظر داشتن وبا توجه به شرایط های متغیر، تاکتیک های درست ولازم را اتخاذ کردن ،از دگماتیسم و چپ روی و راست روی دوری جستن ، قلمی روشن ،قاطع، صریح و برنده داشتن ، رهبر بودن . درمرتبۀ تصمیم گیرنده به موقع ظاهر شدن ، مدافع اَزادی وانقلاب بودن .همه چیز و تمام نیرورا درراستای هدف بزرگ وانسانی گذاشتن .

در راه اَرمان بزرگ خود پایدار بودن .تلاش کردن .تلاش بزرگ .درنهایت پیش زمینۀ اَرمان خود را درجهان مستقر کردن وبرای انسان به ودیعه گذاشتن .مبارز وسمبل انقلاب بودن .تاثیر گذاشتن .در یادها ماندن.راهش همچنان بردوام بودن.مظهرراستین انقلاب وانقلابی بودن.ایثارگربودن.ایثاگری بزرگ،ایثاگربرای انقلاب وبرای انسان.برای اَزادی انسان.ایثاگرتا اوج.واکنون وبرای همیشه دراوج بودن و دراوج ماندن. لنین بودن .

مارکسیسم راازچم وخم مبارزۀ طبقاتی گذراندن،به مرحلۀ عمل کشاندن ،انقلاب کردن،بارور نمودن وبه گنجینۀ اَن افزودن،اینها همه از رهبر و متفکری چون لنین ساخته بود.ازشخصیت و رهبری که حتی درسالهای سیاه تسلط ارتجاع و ویرانی،که بورژوازی دردنیاختم کمونیسم رااعلام نمودوشوروی سقوط کردودرسالهای حاکمیت یلسین وپشتیبانی جهانی سرمایه داری هار از او وبا تمام تلاشی که کردند نتوانستند جسد مومیایی شده اش رابردارند .

تاثیر انقلاب اکتبر و نقش خلاقانه و بزرگ لنین دراَن حتی بورژوازی را بعد از مرگ لنین به ستایش از او واداشت .لنین با نوشتن وصیتنامه و نظر و پیش بینی اش در مورد جانشینی استالین بعد ازخود نیز معنای درست ِقبول نداشتن و فاصلۀ فکری ونظریش راازنظام شوروی بعد از مرگش نشان داد.

معمار بزرگ انقلاب سوسیالیستی و طراح ِزبردست پیچیدگی وتنگناهای پیش اَمده در راه اَن،باانسان هاساده ومهربان بود،به مشکلات اَنهاتوجه میکرد،درهمه حال بیاد انسان هابود،حتی اگرمخالف سرسخت او بودند(1)

نام لنین باکمونیسم به مثابه یک اَرمان بزرگ وانسانی،نام او درکنار کمون پاریس ودر صدرانقلاب اکتبرو همراه بانام مارکس و انگلس ،نام و اَوازۀ پرافتخاررهبری است که همواره تا جهان باقی است ،خواهد ماند.

بهروز شادیمقدم 2010 .1 . 16
http://shadochdt.wordpress.com
shadi_behr@yahoo.de

(1) - دربحبوحۀ روزهای انقلاب اکتبر لنین، پلخانف راکه زمانی او را استاد سیاسی خود میدانست ومارتف راکه هم فکر وهم نظر سالهای گذشته اش بود وهر دو منشویک و ضدانقلاب شده بودند و در راه شکست انقلاب سوسیالیستی روسیه تلاش میکردند، ازیاد نبرده بود و به پاس خدماتشان درگذشته برای مارکسیسم و امر سوسیالیسم وبرای در امان بودن و حفظ زندگی شخصیشان ، با در اختیار نهادن هواپیما و امکانات حفاظتی جهت خروج ازکشور روسیه اَنها را ازمهلکۀ انقلاب خارج کرد وامکان ضربه پذیریشان رادفع نمود.

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net