لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۸/۵

بنفشه کمالی / روزگار غریبی است نازنین

روزگار غریبی است نازنین

(درراستای نوشتۀ افشاگرانه رفقای کمیتۀ دانشجوئی بلژیک)

به قول شاملو روزگار غریبی است نازنین،دهانت را می بویند،مبادا که گفته باشی دوستت دارم.
انقلابیون کمونیستی که به جرم دوست داشتن کارگران ،ازادی خواهی واقعی ،فعالیت برای رفع استثمار جهت تحقق جامعه ای انسانی،به جرم عشق به زندگی بشریتِ سر کوب شده،دها نشان بوئیده می شد و میشود،حتی در خارج از ایران نیز از گزند حملات ارتجاع و ارتجاعیون در امان نیستند،هنوز دهان و دلشان از طرف ارتجاع بو ئیده میشودکه مبادا گفته باشند دوستت میدارم.

اکنون بعد از گذشت 30 سال سرکوب مدام ازطرف رژیم جمهوری اسلامی بر علیه کارگران ، زنان دانشجویان وخلقهای تحت ستم.بار دیگرمرتجعین به دفاع ازا صلاح طلبان،همکاران سابق رژیم ،تطهیروتا ئید کنندگان کنونی بخشی ازرژیم (اصلاح طلبان) بر خاسته اند وبا گستاخی و بیشرمی خاص خود که مشخصۀ اینگونه عناصرارتجاعی میباشدونشان دهندۀ بقایای فر هنگ منحط اینان از دوران سر کوب سالهای سیاه دهۀ 60 بوده و هست،به یاوه بافی و دروغ گوئی برعلیه انقلابیون و کمونیستها مشغول میباشند.

اینان(سران و طرفداران اصلاح طلبان ،نبوی و امثا ل او) نه تنها از عملکرد،همکاری و نقش موثر خود درو اصلاح طلبان کنونیدر سرکوب ،زندانی کردن و اعدام دانشجویان، کارگران وکمونیستها دران سالها ی سیاه و بعد از ان اظهار پشیمانی و افشاگری در رابطه با ان سرکوبها نکرده است. به زعم او(نبوی و همفکران او) این انقلابیون هستند که الان در صندلی محکومین باید قرارداده شوند،به جرم کمونست بودن محاکمه شوند و به امثال او پاسخ گو باشند،نه بر عکس،الان سر کوبگران طلبکار شده اند و دوباره در مسند قاضی ها و حاکم شرع های قدیمی نشسته اند ومثل سالهای دهۀ 60به کمونستها و انقلابیون حمله ور میشوند،وتلاش میکنند که جو فشار را درمحیط خارج از کشور برای کمونیستهایعنی مخا لفین راستین وواقعی رژیم جمهوری اسلامی (و نه اصلاح طلبان حکومتی و طرفداران ارتجاع سبز) بوجود اورند.

واقعا به قول شاملو: روز گار غریبی است ،اما اینان غافل از این هستند که دیگر سلاح زنگ خوردۀایشان، یعنی دروغ و اتهام و تحمیق توده ها کارائی خود را از دست داده است. غافل از اینکه علیرغم هرسر کوب و کشتاری که در مورد انقلابیون و کمونیستها و کارگران در گذشته و حال اعمال کرده اند و بخواهند اعمال کنند، همیشه نسلی جدید از مبارزان دوباره به پا بر میخیزند،درمقابل و برعلیه ارتجاع به جستجوی حقیقت میپردازند و پرده از چهرۀ سر کوبگران بر میگیرنداین اصل مسلم و تغیر ناپذیر مبارزۀ طبقاتی است وگریز از ان برای هیچ نیروی ارتجاعی ممکن نیست. بکرات ثابت شده که هرگز هیچ کشتار و سر کوبی نتوانسته است برای همیشه جلوی اعتراض، قیام ودر نهایت انقلاب توده های به پا خاسته را سد کند.

رفقای مبارزکمیتۀ دانشجوئی بلژیک با نوشتۀ خود پاسخی دقیق همه جانبه،محکم ومستدل و افشاگرانه به ادعاهای واهی و دروغ ابراهیم نبوی داده اند.و با مدارک کافی عملکرد ارتجاعی و نقش ایشان را در سر کوب انقلابیون در دهۀ60در مقابل افکار عمومی مردم ایران و جهان بر ملاء کرده اند. کار این رفقا،قابل تحسین میباشدو جای هیچ شبهه و تردیدی در مورد سابقه همدستی نبوی با ارتجاع و شر کت در سر کوب کمونیستهاو انقلابیون به جای نمی گذارد و پوچی ادعاهای کنونی ابراهیم نبوی را ثابت میکند.

رژیم جمهوری اسلامی و همکاران سابق ان(اصلاح طلبان) ،فکر کرده و می کنند که نسل انقلابیون و کمونیستها را تماما سر کوب و نا بود کرده اند و با از بین بردن بخشی از مبارزان در سالهای سیاه دهۀ 60 به خیا ل خودشان دیگر نیروی مبارزی برای نبرد با ارتجاع باقی نمانده است که به افشای جنایات انان بپردازند.غافل از اینکه دانۀ پاشیده شده در زمین تشنۀ انقلاب ،به جوانه و درختی قوی و پر طراوت تبدیل شده است و نسل جدیدی ازکارگران، و مبارزین به همراهی و در کنارانقلابیون قدیمی که ازهو لوکاست اسلامی دهه 60،جان سالم بدر برده، در مقابل ارتجاع به پای خاسته وتصمیم به افشای چهرۀ ماسک زدۀ انان (اصلاح طلبان و رژیم در کلیت ان) در هر شکلی که باشند گرفته اند. نمونۀ ان رفقای مبارز و مسئول کمیتۀ دانشجوئی بلژیک(دانشجویان اگاه و سو سیالیست) و هزاران مبارز جوان دیگر میباشند.

این خودنیز گواه این اصل مسلم میباشد که سر کوب هیچگاه نتوانسته برای همیشه کار ساز باشد ارتجاع می تواند مبارزین را به صورت فیزیکی برای مدتی از بین ببرد ولی نه برای همیشه،شرایط و زمینه هائی که انقلاب در ان شکل میگیردو رشد مینماید و ایدۀ انقلاب تا زمانیکه ارتجاع باقی است،وجود دارد و از بین نخواهد رفت.

بار دیگر از افشاگری های با ارزش و مستند و محکم رفقای کمیتۀ دانشجوئی قدر دانی باید کرد.کاری انقلابی و مسئولانه وبر علیه منافع نیروهای ارتجاعی.به استقبال اینگونه نوشته های با ارزش بشتابیم. سر کوبگران را در هر لباسی باید افشاء کنیم.

بنفشه کمالی 27 اکتبر 2009

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net