لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۷/۲۳

بنفشه کمالی / انقلاب اکتبرتجلی ارادۀ پرولتاریای اگاه


اوضاع کنونی جهان روز به روزبرای طبقۀ کارگر و زحمتکشان بدتر و فلاکت بار تر میشود استثمار،فقر،بیکاری،بی حقوقی و دیکتاتوری طبقۀ سرمایه دارگلوی طبقه کارگر و زحمتکشان را در خود میفشار د نظام حاکم در بحران عمیقی فرورفته است. عملا ثابت شده است که این سیستم راه حل برون رفت دائمی از بحران را نداشته و نخواهد داشت.بورژوازی و مبلغان رنگارنگ ان شبانه روز مشغول یاوه گو یی و دروغ پراکنی در مورد اینکه راه حلی به جز پذیرفتن همین شرایط برای کارگران و زحمتکشان وجود ندارد می باشند. وانمود می کنندکه بهترین راه حل قبول همین وضعیت میباشد.به توده های کارگراینطورتلقین میکنند که هرتلاشی برای تغیر اساسی و پایه ای شرایط زند گیشان به نتیجه ای نخواهدرسید.

انقلاب اجتماعی (سو سیالیستی)را توهم وتخیلی بیش نمیدانند و طبقۀ کارگرومحرومان راازدست زدن به "انقلاب اجتماعی" برحذر می دارند.مقولاتی چون "انقلاب سوسیالیستی"دیکتاتوری پرو لتاریا"و "مبارزۀ طبقاتی"را امری محال و دور از ذهن می دانند.بر خلاف این ادعای پوچ بورژوازی ونمایندگان و تئوریسینهای ان، طبقه کارگر ومتحدانش در اکتبر 1917در روسیه عملا ثابت کردند که انقلاب پرولتری امکان پذیر است و سیستم استثمار،سرکوب، بی حقوقی،یعنی سرمایه داری جا ودانه نمیباشد.

در مقابل ادعای غیر ممکن بودن "انقلاب اجتماعی" ،طبقۀ کارگر به ایجاد حکومت مورد نظر خود،دیکتاتوری پرولتاریا دست زدوبا حزب سازمانده و رهبری کنندۀ خود یعنی حزب کمونیست( بلشویک) زمام امور جامعه را در دست گرفت وبرای تحقق جامعه ای عاری از استثماروبردگی کار مزدی به تلاشهای بیسابقه ای دست زد وبرای همیشه به این ادعای بورژوازی مبنی بر"غیر ممکن بودن" وقوع انقلاب اجتماعی و پیشروی "کمونیسم" مهر بطلان زد و به کابوس سیستم سر مایه داری یعنی بدیل ان" دیکتاتوری پرولتاریا" جامۀ عمل پوشاند و به تمامی کارگرا ن و زحمتکشان دنیا ثابت کرد که کمونیسم و انقلاب اجتماعی(سوسیالیستی) به رهبری حزب کمونیست و پرو لتاریای اگاه نه تنها غیر ممکن نیست بلکه عملی نیز میباشد

انقلاب اکتبر بزرگترین،باشکوهترین،عمیق ترین، ومهمترین انقلاب طبقۀ کارگر به رهبری حزب کمونیست روسیه(بلشویک) در طول تاریخ مبارزۀ طبقاتی این طبقه بر علیه استثمارگران خود یعنی بورژوازی و حامیان ان میباشد.انقلاب شکوهمند اکتبر به همۀ استثمار شدگان در سراسر جها ن نشان داد که انقلاب اجتماعی نه تنها ضروری بلکه امکان پذیر می باشدو برای همیشه به دروغهای بورژوازی خاتمه داده و بذر امید به ایندۀ روشن و عاری از استثمار را در ذهن و ضمیر و قلب اگاه طبقۀ کارگرپاشید.

بورژوازی همصدا با} رفرمیستها،انارشیستها،طرفداران جنبش خودانگیختگی و تردییو نیستی طبقه کارگر،کمونیزم شورائی (ضد تحزب کمونیستی کارگرا ن و انتی بلشویزم) حامیان انواع اقسام مدلهای دموکراسی و جمهوری خواهی )انقلاب اکتبر را مورد انتقاد قرا داده اند،بلشویک ها را دیکتاتوران حزبی وکودتا گرانی که تشنۀ قدرت و ماجراجوئی بوده معرفی کرده ولنین این رهبرراستین پرو لتاریا را متهم به قدرت طلبی نموده اند. بورژوازی وروشنفکران طرفدار اوبه طور کلی برایشان غیر قابل تصور بوده و است که کارگران و زحمتکشان به پا خاسته و سیستم مورد نظر حکومتی خود را ایجاد کنند(سوسیالیسم).

دردوران قبل و بعد از انقلاب اکتبر طبقۀ کارگر روسیه و دولت شوراها با شرکت میلیونی و اگاهانۀ خود ثابت کرد که می تواند با اگاهی کامل وارد صحنۀ مبارزۀ طبقاتی شده و تشنۀ تغیرات و یادگیری و رشد و پیشروی بوده در این دوران جامعه به سر عت رو به پیشروی بوده و به جلو می رفت.
انقلاب اکتبر تو انائی های بیش از حد طبقۀ کارگر را در این دوران و پس از ان به نمایش گذاشت و نشان داد که طبقۀ کارگر به رهبری حزب طبقاتی خویش کاملا توانائی، صلاحیت و قدرت رهبری و پیشبرد و هدایت جامعه را به شکلی عالی و درست به نفع استثمار شدگان را داردو احتیاجی به بورژوازی و دولت سر کوبگر و استثمار گر او را ندارد.

بورژوازی سالهای متمادی با دروغ و فریب به توده های کارگرو زحمتکش این ایده را که "دموکراسی"تنها در سایه و تحت سیستم و دولت سرما یه داری امکان پذیر است را تلقین کرده و میکند ولی انقلاب اکتبر نشان دادکه عالیترین،وسیعترین و مستقیم ترین دموکراسی برای کارگران و زحمتکشان تنها در شکل دیکتاتوری پرولتاریا با شرکت اکثریت افراد جامعه (کارگران و زحمتکشان) امکان پذیر میباشد و نه با حکومت اقلیتی(سرمایه داران)که هر 4 سال یکباربا انتخابات فرمایشی بر سر کار می ایند و در پارلمان بورژوازی به تصویب قوانین ضد کارگری و از بالای سر طبقۀ کارگر بر او حکومت میکنند.

پرولتاریای روسیه راهی بسیار طولانی و اگاهانه را برای رسیدن به هدف خود پیمود و با استفاده از تئوری و تجارب تاریخی-انقلابی پرولتاریا و علم مبارزۀ طبقاتی(مارکسیسم)ثابت کرد که طبقۀ کارگر با انقلاب خود میتواند تمام احاد جامعه را از قید اسارت سر مایه رهایی بخشد.

دولت تازه تشکیل شدۀ پرولتری در شوروی( دیکتاتوری پرولتاریا)که حاصل این تجربۀ تاریخی(انقلاب اکتبر 1917) استثمار شد گان بر علیه استثمارگران بود متاسفانه به دلیل در محدوۀ ملی ماندن ان،ایزوله شدن و عدم وقوع انقلاب در المان و سایر کشورها تنها مانده ودر نهایت از هدف اصلی خود دور شد و به شکست انجامید،مسئله ای که لنین اهمیت انرابه خوبی میدانست و پیش بینی کرده بود،او درژانویه 1918 دربرابر سومین کنگرۀ شوراها تکرار کرد:"من دچار توهم نیستم و می دانم که ما تازه به مرحلۀ گذار به سو سیالیسم قدم گذاشته ایم،و هنوزتا مرحلۀ گذار از سر مایه داری به سو سیا لیسم راه درازی در پیش داریم.ما امید نداریم که این مرحله را بدون کمک پرولتاریای بین المللی سپری کنیم."

بنابرین لنین در اهمیت انقلاب پرولتری در سایر کشورها برای استحکام و بر پا ماندن انقلاب اکتبر در کشور شورا ها بخوبی اگاه بود و به" کمونیسم ملی" و بورژوایی (استالین) اعتقادی نداشت و بدرستی از حیاتی بودن انقلابات پرولتری در الما ن و سایرکشورهای اروپا برای کمک به دولت نوپای شوروی مطلع بود.او امید فراوانی به و قوع انقلاب پرولتری در الما ن داشت و اینکه پرو لتاریای المان به کمک پرو لتاریای شوروی خواهد شتافت.

انقلاب اکتبر و دولت جوان شوراهابا سرکوب و شکست پرولتاریای الما ن و به قتل رساندن رهبران واقعی ان (کمونیستهای انقلابی چون رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت) با همدستی رفرمیستهای انتر ناسیونال دوم(حزب سوسیال دموکرات المان) و باهجوم و حملۀ همه جانبۀ ارتجاع و سر مایۀ جهانی و گارد سفید ،از درون و بیرون با رشد و تسلط رفرمیسم و ناسیونالیسم(بورژوازی) در حزب،عدم انقلا بات پرولتری در ا لما ن و سایر کشورها، تنها ماند ونتوانست به پیشروی عملی خود در سطح اروپا و جهان ادامه دهدبه سراشیبی لغزید و به بیراهه کشیده شد و به جای ان سر مایه داری دولتی درشوروی حاکم گردید.

این شکست ضربۀ بسیار عظیم و مهلکی به پرولتاریای شوروی،جهان،ومبارزان کمونیست و تمامی بشریت سر کوب شده که انقلاب اکتبر امید به رهائی را در درون انها بارور کرده بود وارد کرد.ولی با وجود شکست ان ،این تجربۀ مشخص پرولتاریا (انقلاب اکتبر )به عنوان گنجینه ای با ارزش بادرسهای بسیار مهم و فراموش نشدنی در اختیار پرولتاریای جهانی قرار دارد و او در ایندۀ نزدیک از انها به عنوان قطب نمای خود استفاده خواهد کرد .این درسها و تجارب همچنان درستی و حقانیت خود را دارا میباشند و در اینده به انقلاب پرولتری درایران وسایر کشورهای جهان، به طبقه کارگر برای تحقق دولت پرولتری کمک خواهند کرد.راه دشوار ولی نا ممکن و دور نیست.

یاد و خاطره انقلاب اکتبر گرامی باد
زنده باد همبستگی جهانی طبقۀ کارگر

بنفشه کمالی 15-10-2009
http://shadochdt.wordpress.com
banafshekamali@gmail.com

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net