لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۶/۲۶

اسماعیل هوشیار / لطفا سر لنین عمامه نگذارید !!

hoshyaresmaeil@yahoo.com
نامه ایی از خانم ناهید همت آبادی در یکی از سایتهای مجاهدین خواندم . این مهم است که هر نوشته ایی در دنیای سیاست ، خطاب به چه کسی یا جریانی است . اما در این مورد مشخص برای من مهم نیست که نامه خطاب به چه کسی است ، بلکه مهم این است که این نامه از طرف چه کسی است .
نامه سرشار از عواطف و احساسات و انبوهی حرفای دیگر است ، و باز هم اصرار و اصرار ...که اعتصاب غذای اعضای مجاهدین در پادگان عراقی به دستور رهبری نیست !!! این همه اصرار در هر نوشته ایی لازمه حفظ تعادل سیاسی رهبری مجاهدین در کشورهای غربی است ، حال به چه قیمتی ...؟!.زیاد برای رهبری مجاهدین مهم نیست . اما برای عده ایی دیگر مهم است . خیلی مهم !
شما در هر نوشته ایی میتوانید راجع به فرد یا جریان مشخصی انبوهی خصلتها یا مثبتات دیگر بنویسید . اما نهایتا اگر جایگاه سیاسی آن فرد یا جریان را در نیم سطر بیان کنید آنوقت دیگر این افراد نیستند که دیده میشوند . خانم ناهید همت آبادی یک ایرانی در تبعید و مخالف رژیم ایران ، یک هنرمند ، یک شخصیت کهنه کار و.....خیلی چیزهای دیگر است . ولی نیم خط آخر این معرفی نامه مهم است و نیاز به کالبد شکافی دارد . خانم ناهید همت آبادی ، عضو شورای ملی ....مجاهین است و دو فرزندش هم اکنون جزو نیروهای زندانی در پادگان عراقی هستند !
از نظر سیاسی ، از هر زاویه ایی که نگاه کنی این همان ارتجاع است و ارتجاع.....! بدون تعارف بوی گند میدهد با شکل و محتوایی غیر قابل انکار . چه فرقی میکند که این ارتجاع در فاکس نیوز صندلی داشته باشد یا در موسسات تحقیقاتی آمریکا مشغول " تحقیق " باشد و یا مثل آیت الله سروش در دانشگاههای آمریکا مشغول در انداختن طرحی نو در فلک سیاسی ، اجتماعی ...نظم نوین جهانی باشد . خواه عمامه داشته باشد و یا نداشته باشد و عاشق رنگ سبزو رهبری آن ، واز خارج دستور دستگیری موسوی و کروبی را بدهند و آماده شوند برای تاجگذاری....!! ولی خب نشد ، درست است اطلاعات به فرمان آخوند عمل میکند ولی هر گردی که گردو نیست.....! حالا اگه سروش حکم دستگیری رو میداد یه چیزی ...! طرف هر چی باشه خودش یه پا آیت الله ست . مخملباف و سازگارا و نوریزاده که هنوز با شبکلاه میچرخن !
یک قرن پیش نیست که تشخیص یک آخوند فقط منوط به داشتن عبا و عمامه باشد ! قرن 21 است و آن نسلی که ندا سمبل آن بود میفهمد چه خبر است . کافی ست لب باز کنی وبا 5 تا دکترا بگویی " اسلام سکولاریستی.....یا اسلام بردبار....ویا اسلامی دیگر !!" نسل امروز بینی خودش را میگیرد و از بوی گندش فرار میکند ، چون بوی گند میدهد . یک بوی گند تاریخی که ماهیتا هیچ توانی در تغییر ندارد . این همان ارتجاع است و ارتجاع....!
دعوا یا جنگ شاخه های مختلف ارتجاعی با هم ربطی به مبارزه و آزادیخواهی مردم ایران ندارد . همسویی با هر شاخه ایی از ارتجاع را با هیچ توجیهی نمیشود معقول و منطقی نشان داد . زمانی و در جریان جنگ جهانی ، لنین گفته بود که این جنگ جهانی هیچ مشروعیت مردمی ندارد و دعوایی بین قدرتهای جهانی بر سر سهم بیشتر است اگر کسانی خودشان را سوسیالیست میدانند و فکر میکنند این جنگ ماهیت مردمی دارد و میخواهند در آن شرکت کنند ، بهتر است این پیراهن سوسیالیستی را از تنشان درآورند و آتش بزنند !
هر کس آزاد است در صحنه سیاسی هر موضعی داشته باشد . اما لطفا همسویی با ارتجاع را به مبارزه نچسبانید و سر لنین را هم عمامه نگذارید !
یک صیاد در کوه و جنگل و دشت شکار میکند . ماهیگیر از دریا ماهی میگیرد . شکار در جنگل و صید در دریا منطقی ست . اما این همه داستان نیست .
ممکن را به ممکن رساندن کار هر انسانی میتواند باشد و گاو نر هم نمیخواهد . رهبران تاریخی معمولا خیز بر میدارند تا ناممکنی را ممکن کنند . این کار هر کس نیست و قابل درک است . اما خیلی ناجوانمردانه و احمقانه است که رهبری بعد از 2 دهه انحراف و خرابکاری برای خراب نشدن چهره معصوم و امام گونه خودش و قبیله اش ، همه چیز را به لجن بکشد و هر سرنوشت شومی را برای دیگران بخواهد .... و هر مزخرفی را که لایق خدا و پیامبر و قرآن و خودش است را به دیگران نسبت دهد ......به کجا چنین شتابان ؟!
________________________________________

این لینک مربوط به نامه خانم ناهید همت آبادی است که حرفای مجاهدین را زده ، که خواندنی ست .
http://www.pasargadcity.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1945&Itemid=27

________________________________________

و این هم جا به جا کردن کمتر از 50 کلمه در متن این نامه از طرف من و با اجازه خودم است . گفته بودم که پای شعار دادن در میان باشد شما بازنده هستید .

اشاره اي به اين حديث .... ناهيد همت آبادي
نگارش یافته توسط ناهید همت آبادی
16 شهریور 1388 ساعت 08:33
آن روز وقت فلق، در قلب الاسد داغ بيابان، در هنگامه حمله هاري و هجوم جنون آساي خون آشام ترين كفتاران و گرازها بر شادابي و سرسبزي انبوه باغ ”سياووشان “ ، ايكاش كه من نيز با همين اندك توان خودآنجا بودم تا تنهاي خونچكان و بدنهاي مجروح هزاران شقايق زخمي را با اشگ چشم بشويم و با تكه پاره هاي جا مانده از قلب هزار پاره مجروحم مرهمي بر آنها بگذارم يا اگر حتي لحظه اي كوتاه هم كه شده، اندوه و درد بي حكايت دل و بغض كز كرده توي گلويم را قطره قطره گريه كنم شايد آن وقت مي توانستم آسان تر ببينم، دستگيرم شود و درك كنم چگونه پس از آن كه سالهاي سال با صد هزار داغ و درفش و دشنه و دار، داس و تبر يا گلوله هاي سربي سوزان، جان و تنشان را زخم آجين كرده يا بر تيركهاي دار آويخته اند، از پيكرهاي شريف شرقي خويش پلي مي سازند تا آن سوي تحمل و توان انسان تا حيثيت آرماني و مریمی و مسعودی، سوگند صداقت و وفا و حرمت پايمردي و شرف نه فقط در خلوت تنهاي بيابان بلكه در سرتاسر گيتي هم پس از آن، شاخص ارزش ....قرآنی " خدایی " باشد كه به پايش بايد از همه هستي و جان يكجا مايه گذاشت. و براين باور من اينك راستش بي تعصب سخت سماجت دارم كه همين نكته آخر، رمز زايش و سر آغاز اسلامی متحول و نوين خواهد بود كه بر اعصار تتمه ارزشهای انسانی نقطه برجسته ختم خواهد گذاشت كه نه تنها در وطن زخمي ويران شده ام ايران بلكه در هر گوشه دنيا هم در پي آن، از انسان ، هيچ رسم و اثري برجاي نخواهدماند
نازنين ياران ناگزير غربت نشين مثل من، حالا با اين احوال، با همه رنج جسمي ناشي از رهبری امام مسعود ، خودکشیها ، زندانها، با همه سوگ و اندوه دل از فاجعه جاري برزندان ایدئولوژیک اشرفيان و بويژه در تقلاي دايم و بي وقفه براي ممانعت از تكرار زندگی، بد نيست كه در ”روزگارغريب“ رذالت پيشگي بي كم و كاست، يك لحظه كوتاه هم كه شده با هدر دادن وقت پرارزش خود به تماشاي خود شيفته اي بنشينيد كه در هر فرصت مقدور ابتدا در نقش مصلح اجتماعي ـ سياسي و البته آگاه به مجموع مسايل مبتلا به ايران و جهان !؟ سالهاست در صحنه است تا اول كار عقده هاي حقارت خويش را ارضاء بنمايد و سپس با دلسوزي كاذب و ايز گم كردن، طرح سوخته ” آمریکا و خبرگان “ را در زرورق الفاظ سياسي ـ فلسفي آلوده به تزوير و دروغ پيچيده و ناآگاه يا آگاهانه، مقولات هزاران بار تكرار شده از گاو گند چاله دهان فاکس نیوزیان را به زبان ادبي ـ عارفانه؟! تكراركند. اما در بحبوحه وقوع يك فاجعه انساني و شرايط بسيار خطرناك و حساس جاري زندانیان ایدئولوژی اسلامی همچنان در محاصره و در معرض تهديد به كشتار و استرداد به ايران هستند، بعيد مي نمايد كه طلبكاري گستاخانه يك واداده دلخسته شهرت و نفي همه به جز مسعود، از سر ناآگاهي يا نابخردي باشد بخصوص آن كه همه مي دانند هم اكنون با حضور گله وار گرگهاي هار خامنه اي ـ مالكي و اوباما و امام مسعود در اشرف پس از حدود يك ماه كه از يورش آنها به اشرف سپري شده، اعتصاب غذاي قهرمانانه و" خود خواسته....ها ها ها...." دليران ايران زمين كه طي پيام شان نيز برآن تأكيد ورزيده اند( در پاسخ به تقاضاي مكرر هموطنان كه شكستن اعتصاب غذا را مصرانه از آنان درخواست كرده و مي كنند...امام مسعود وقت ندارد درخواست و پیام بدهد ولی وقت دارد نشست چند روزه بگذارد و وعده خاوران را بدهد و عملی کند....!!!)، تنها وسيله رسیدن به تعهد خاوران، وخدا و امام مسعود و آرمانشان در مقابل تهاجم مجدد جلادان عراقي دست نشانده ولي سفها مي باشد. در سراسر قلم فرسايي رذيلانه اي كه خود بزرگ بين تحت عنوان ” مقاومت “ در سايتهای خود نوشته .خط و روش و ترسيم ” فلش “ به سوي کاخ سفید به خوبي مشهود است. ضمن اين كه گنده گوي نامتعادل در حالي ادعاي شناخت ميزان خلوص پنتاگون و دلسوزي براي آنها را مي كند كه سالهاست بر كمتر كسي ولنگاري و بي پرنسيبي ” آمریکای جهانخوار “ معروف و افاضات فاضلانه! او در مورد خبرگان رهبری پوشيده مانده است و اين كه چگونه بر سر هر بزنگاه حساس و سرنوشت ساز، آبشخوري سرشار مي شود براي اسلام انقلابی و آیت الله های بی ریش و بی ریشه وابسته اش كه از انديشه هاي آمریکا پسند او بهره مند شده و وي را از نگرانيهاي شديد نسبت به آينده آلترناتیو مجاهدين یعنی همان مسعود... خلاص كنند؟! . طي چندين سال اخير شاهد چنان عدم صداقت او نسبت به سرنوشت اشرفيان در نوشتار و رفتار بوده ايم كه جز خلوص او در تصديق خواست و منويات پليد آمریکای جهانخوارو پسر عمویش خامنه ایی ـ كه اغلب از زبان انواع مزدوران و جاسوسان وطني و اجنبي واقسام رسانه ها و در سايتهاي مشابه نيز بازگو شده ـ چيزي ديگر نمي توان ديد و تجربه كرد كه چگونه وقيحانه و دريده دهان خيال شوم و خام در سر دارند تا با جدا ساختن ” سر از بدنه“ اولا رهبری مجاهدین را افرادي ساده، و معصوم تصويركنند كه نادانسته و ناخواسته بازيچه دست اعضا شده اند كه براي كسب قدرت همه آنها را قرباني خواهند نمود و ديگر اين كه زمينه را چنان آماده سازند و در حقيقت امر همه عوامل موجود و عمال مزدور دست آموز بوش و رامسفلد را به كار گيرند تا پنجاه و چهار تن از رهبران مجاهدين سالم به اروپا و آمریکا برسند و باقي نيز در بيابان يا سرتاسر دنيا پخش و پلا گردند تا خاطر مدعيان شارلاتان حقوق بشر، جلادان رئوف القلب و جيره خوار اجنبي يا وطني و همه دشمنان اسلام آسوده شود
مقاومت اسطوره وار تك تك زنان و مردان مسعود و مریم به هنگام يورش وحشيانه گله هاي هار دست آموز خامنه اي ـ مالكي و بوش و امام مسعود به آنان و خلق حماسه اي اين چنين اعجاب آور از ايستادگي و دلاوري، در تمامي تاريخ مقاومت جهان آن هم با دست خالي در برابر داس و تبر و سنگ و گلوله هاي مرگبار به راستي نادر و باور ناكردني است، همچنان كه اعتصاب غذاي قهرمانانه و خود خواسته شان ( خودتونید ) نيز جز در راستاي حفظ حريم و حرمت رئیس جمهور مریمی ـ و به تبع آن ولایت امام مسعود ـ و حفظ ارزشهاي والاي قرآنی و آرماني ناب نبوده و نيست . و آن كس كه راه مجاهدين برگزيد، جنايات اسلام را ديد و با صد هزار شهيد رنج كشيد، سي سال مرگ بركف به اندازه سيصد سال جانفشاني و ايستادگي نمود و بي خانه و خاندان، غربت ناگزير را برگزيد تا آخر سر مجاهدی فاکس نیوز نشين گرديد، سالها در برابر تحريم و ترور و تهديد پايمردي كرد و كوهها جنبيدند وبه یمن قدرت آمریکا او از جا ي نجنبيد تا جهاني را به تحسين و تعجب واداشت، لشگر خونخواران تا دندان مسلح را با دست تهي به زبوني واداشت و از اول نيز اصل بر حماقت و عدم صداقت و صبوري بود كه قدم در ره هفتاد هزار خوان خونين بنهاد. و حرف آخر اين كه بهتر است راهنماي پرمدعا، بي جربزه و آلوده به پنتاگون و سیا، از امر به به معروف و نهي از منكر مانند پاسداران و بسيجيان، به خصوص به مردم ایران دست بردارد و همانا يكسره در سايتها و تلویزیون خودش و دالانهای قدرت و کنگره های خودی ، پرسه بزند و براي ارضاي عقده هاي بي آوازگي و حقارت، به عكسهاي نيم تنه يا تمام قد خود خيره شده و از آن محظوظ گردد . ذهن و زبانهاي مزور ، مزدور وكلام زهرآلود و هر قلم آلوده خود فروش از ساحت مقدس انسان ضد ولايت مسلمانان انقلابی و دسته چپقی نظم نوین ، دور باد . تحقق آزادي و رهايي مردم و ميهن دربند با پيوند شگفت، بي شباهت و شكوهمند قيام مردم ايران و خون انسانهایی که به خاطر ازادی سربدار شدند و این موضوع ربطی به خدا و قرآن و امام مسعود و مرده خواران و خونخواران علوی و محمدی و مسعودی ندارد، نه فقط دور نيست بلكه در راه است زود زود، خيلي زود


اسماعیل هوشیار
17.09.2009
ژنو
www.tipf.info

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net