لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۵/۳۰

بنفشه کمالی / یادکسی که دیگرنیست

شعری به‌یاد‌رفیق‌شاهدخت‌شادیمقدم
از:بنفشه کمالی

به یادرفیق شاهدخت که خیلی زودازمیان عزیزان،رفیقان ودوستان خودرفت وبارفتنش اندوهی عمیق وجانکاه وجایی خالی ازخودرابرای همیشه درمیان عزیزان خودبه جاگذاشت.
زندگی کوتاه شاهدخت سراسرمملوازمبارزه،زندان،تحمل شکنجه ودفاع ازاَرمان وایده های سوسیالیستی-کمونیستی واَزادیخواهانه بود.عدالتخواهی ومقابله بابی عدالتی یکی ازخصوصیات برجسته اوبود.

دراین روزهاکه رفقاوهمرزمان وهمبندی های سابق او(رفیق اَذرال کنعان ازهمبندی هاودوستان رفیق شاهدخت درزندان بود.رفیق اَذرال کنعان درفیلمی که دراینترنت گذاشته شده است به افشای جنایت های شکنجه گران رژیم جمهوری اسلامی پرداخته وپرده ازروی تجاوزجنسی به زندانیان برداشته است.)به افشای اعمال جنایتکارانه رژیم برعلیه زندانیان سیاسی میپردازندوچهرۀ این شکنجه گران راهرروزبیشتروبیشترازروزپیش افشاء میکنند.نبودرفیق شاهدخت بیش ازبیش برای یارانش که خوشبختانه زنده هستندکه ازاین جنایات پرده بردارندبیشتراحساس میشود.

شاهدخت هم مثل همه مبارزان،زندانیان سیاسی،اَزادیخواهان،کارگران وزحمتکشان منتظرروزوروزهایی بودکه توده های مردم به جنایات رژیم درزندانهاودراعماق جامعه پی ببرند.اوبی صبرانه امیدواربودکه روزی شاهداعتراضات وتحولات برعلیه جمهوری اسلامی درجامعه باشد.
متاسفانه مرگ زودرس این امکان مهم راازاوودیگرمبارزانی که درزندانهاودرزیرشکنجه به مقاومت دست زدندودیگردرمیان مانیستندگرفت.
به یادهمه اَنهاکه دیگربامانیستند،امافناناپذیرند.

یادکسی که دیگرنیست
یادت
یادهایت
یادهای همیشه زنده
وپرجوش وخروشت
درضمیر ِجستجو گرمان
بی وقفه باقی است
وحضور مداوم ترا
بازگومیکنند.
یادت
درهرشاخه‌‌ای که میروید
گلی که میشکفد.
بازی‌شاد‌و‌سرخوش-
اردکهای بازیگوش-
کناربرکه،که دوستشان میداشتی
همیشه
همه جا
حضوری‌مهربانانه داری.
درتنهایی عظیم شریفه
دردیدارهای همیشگی و
خستگی ‌ناپذیربهروز-
ازتو‌باگلبرگ ‌های‌گلگون
درسکوت عمیق ِو غمی
ناگفته درچشمان پرویز
در‌سکوتهای‌تلخ
در‌هر‌اَنچه‌که‌هست
دردلخوشی های کوچک
واندوه های بزرگ
درهراَنچه ‌که میجوشدومیدرخشد
حضورت مدام تجربه میشود.
حضور مهربانت -
درراستای عدم وجودت
هر‌لحظه‌سخت‌احساس میشود.
انگار دیروزبود-
که رفتی ودیگربرنگشتی
انگار...

بنفشه کمالی21.8.2009
http://shadochdt.wordpress.com
banafshekamali@gmail.com

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net