لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۵/۲۲

اسماعیل خودکام / 28مرداد روزمقاومت وایستادگی مردم مبارزوشروع جنگ ارتجاعی رژیم


بعدازانقلاب سال 1357وبا سرکارآمدن جمهوری اسلامی،جنایات جنگی وجنگ ویرانگرسیاسی،فرهنگی،اجتماعی واقتصادی علیه بشریت ومردم مبارزوانقلابی ایران شروع شد وکردستان نیزمانند سایرمناطق ایران مورد هجوم وحشیگری و ارتجاع جمهوری اسلامی قرارگرفت.
توده های آزادیخواه مردم درطی سه دهه حیات ننگین جمهوری جنایتکاراسلامی، هرروزه مبارزه ومقاومت وایستادگی وفداکاری نموده اندازجمله میتوان به مبارزه ومقاومت کارگران دراول ماه مه ها،تجمع واعتراض واعتصاب واقدام جهت ایجاد تشکل مستقل کارگران،حضورومقاومت زنان درمراسمهای 8مارس و زیرپا نهادن کلیه قوانین ارتجاعی و ضد زن، حضورگسترده دانشجویان جهت خواست های انسانی ورادیکال، به میدان آمدن جوانان وایجاد اتحاد وهمبستگی مبارزاتی،حضورسایرجنبش های اجتماعی جهت خواسته های رادیکال واعتراض به هرنوع بی حقوقی و... اشاره کرد. مردم آزادیخواه درهرفرصتی وبه هربهانه ای وبا روشهای مختلف (نه) به جمهوری اسلامی گفته وخواهند گفت و تاکنون نه نظام جمهوری اسلامی را قبول کرده اند ونه آنرابه رسمیت شناخته اند جمهوری اسلامی فقط با زوراسلحه وازطریق ارگانهای سرکوبگرخودرا برمردم آزادیخواه ایران تحمیل کرده است وازهیچ تلاشی درجهت سرکوب مردم مبارزوانقلابی فروگذارنکرده است قتل وعام زندانیان، کشتارمردم، دستگیریهاواعدامهای دسته جمعی، سنگسار، سلب هرنوع آزادی، میلیتاریزه کردن فضای جامعه وایجاد فضای مملو از رعب و وحشت، ایجاد زندانهای مخفی، ایجاد شکنجه گاههای مخوف و وحشتناک و... ازجمله جنایاتی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران را به یکی ازددمنش ترین رژیم های دیکتاتوری جهان تبدیل کرده است.
قطعا 28مرداد به عنوان روزی مهم درتاریخ مبارزاتی مردم انقلابی کردستان ثبت شده است اما سالروزجنایات رژیم نیست تمام عمررژیم فاشیستی جمهوری اسلامی جنایت است کل حاکمیت سی ساله جمهوری اسلامی فاسد، محکوم ومردود است پس تا جنا یت هست 28مردادها نیزبر پا خواهند بود.
28مرداد ودستاوردهای آن متعلق به کل جنبش اعتراضی ومردم آزادیخواه است متاسفانه بعضی ازاحزاب وجریانات فرصت طلب با به راه انداختن جنگ وجدال برسرکسب وتقسیم قدرت سیاسی آینده که مرتبا ازهمدیگرسبقت می گیرند وخود راصاحب 28مرداد ها میدانند می خواهند مقاومت وایستادگی مردم مبارزوآزادیخواه کردستان رامورد معادله ومعامله سیاسی درراستای اهداف نازل وسکتاریستی وحزبی خود قراردهند. لذا 28 مرداد نه روزعزا و ارتجاع است و نه روزبه انحراف وبه بیراهه کشاندن جنبش اعتراضی وانقلابی مردم مبارزکردستان است. چنین جریاناتی اگربخواهند می توانند سالروزتاسیس حزبشان را به محک امتحان بگذارند تا نتیجه آنرا ازمردم مبارزکردستان بگیرند.کارگران وزحمتکشان،مردم آزادیخواه

آکسیون حمایت از28مرداد امسال هرچه باشد باید درراستای خواسته های انسانی و حمایت وهمبستگی ازمبارزات سراسری مردم مبارز درجهت سرنگونی جمهوری اسلامی وتقویت چپ رادیکال وتخریب ومنزوی کردن ناسیونالیسم وایجاد همبستگی واتحاد مبارزاتی مردم آزادیخواه ایران باشد.

زنده باد28مرداد،روزمقاومت و همبستگی مردم آزادیخوه

2009/8/12

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net