لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۱/۲۵

حامدخاكى / دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب هنوز وجود دارند


نوشته اخير نويد مينايى دررابطه با جنبش دانشجويى تحت عنوان( اعتراضات دانشجويى در سالى كه گذشت) نمونه تيپيك برخورد حزب كمونيست كارگرى ايران(حككا) به جنبشهاى اجتماعى، مبارزات توده اى و واقعيتهاى جامعه است·
بدون شك اين اولين بار نيست كه حككا و رهبرى آن راجع به جنبش دانشجويى ابراز نظر مى كنند و به آن مى پردازند· حداقل در دو سال گذشته به كرات به اين جنبش و رويدادهاى آن پرداخته اند از نوشته ها و مطالب تحليلى گرفته تا اطلاعيه رسمى و پوشش خبرى دادن به رويدادهاى درون جنبش دانشجويى· اما جالب و قابل تامل است كه اين حزب تلاش بسيار دارد كه اسمى از دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب (داب) به ميان نياورد و در واقع مى خواهد با دور زدن اين جريان به نوعى به تضعيفش بپردازد·

داب جريان ناشناخته و گمنامى نيست، بلكه برعكس جريان شناخته شده و بزرگى است كه اتفاقا همه جا هم به عنوان يك جريان ماركسيست شناخته مى شود· داب بعد از شكست دوم خرداد و به عنوان جناح ماركسيست جنبش دانشجويى به سرعت رشد كرد و در واقع فى الحال ماركسيست و سوسياليست و راديكاليسم در دانشگاه با داب تداعى مى شود· داب با اينكه به دلايل قابل فهم و منطقى خود را سازمان يا تشكيلات معرفى نكرده است، اما واقعيت اين است كه در همان قالب تاكنونى خود توانسته صفى از ماركسيستهاى روشن بين را درون دانشگاه شكل بدهد و خوشبختانه اين پديده محبوب به يكى دو جا هم محدود نمى شود بلكه تقريبا ريشه در همه دانشگاهها دوانده است و عليرغم اينكه متحمل ضربات سنگينى از جانب رژيم و دم و دستگاه سركوبش شد اما همچنان موجوديت فعال دارد· اينها حقايقى هستند كه دوست و دشمن مى داند و اگر دنيا هنوز از قاعده و منطق خود پيروى كند و هنوز دوست و دشمن در دنياى واقعى براى انسانها و احزاب معنى داشته باشند، تمام آنهايى كه خود را سوسياليست و كمونيست و ماركسيست مى دانند بايد كمر همت به تقويت اين جريان ببندند و دشمنان ماركسيستها هم طبعا به دشمنيش برمىخيزند· دراين ميان برخوردهاى امثال اين دوست تحليلگر حككا را نمى دانم چه بايد ناميد·

ايشان در به اصطلاح بررسى جنبش دانشجويى به راديكاليزه شدن و توده اى شدن اين جنبش، به سركوب دانشجويان، زندانى كردنشان، فشارهاى براين جنبش، سهيم شدن دانشگاههاى كوچك و بزرگ در اين مبارزه، تحكيم وحدت و انجمنهاى اسلامى دانشگاه و غيره و غيره به همه چيز اشاره مى كند جز به جناح راديكال و ماركسيست اين جنبش يعنى دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب و اين ابدا نمى تواند اتفاقى باشد بلكه دقيقا تمام تئورى بافيها و اساسا اقدام به نوشتن اين نوع مطالب از طرف ايشان و هم حزبيهايش به همين منظور است· تمام كنه مطلب ايشان و هدف نوشته شان پاراگراف آخر آن است كه در آن با آرامش كامل وجدان از نبود تشكل راديكال حرف مى زنند·

نمى تواند اتفاقى و بدون حب و بغض باشد كه به مهمترين پديده اين جنبش هيچ اشاره اى نمى شود، اين سياست آگاهانه و هدفمند حزب كمونيست كارگرى براى مقابله با دانشجويان آزاديخواه و برابرىطلب است· مدتهاست كه در تمام ادبيات حزب كمونيست كارگرى بسيار آگاهانه هيچ اسمى از داب يافت نمى شود·
و اين درست مثل آن است كه كسى به نگارش تاريخ حزب كمونيست ايران و حزب كمونيست كارگرى بپردازد و از كانون كمونيسم كارگرى هيچ اسمى به ميان نياورد· همانقدر كه عجيب و سفيهانه است كه كسى تاريخ مبارزه با آپارتايد نژادى در آفريقا را بنويسد و از كنگره ملى آفريقا اسمى نياورد، همانقدر هم عجيب است كه فى الحال به جنبش دانشجويى درايران پرداخت و از دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب اسمى نبرد.

اين البته متاسفانه به يك ضرورت براى حككا تبديل شده است، اين در واقع يك نوع سهم خواهى خجولانه است ازاين جنبش، تئورى و فراخوان به ايجاد يك تشكل سراسرى دانشجويى!! اعلام خجولانه دشمنى با دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب است. فراخوان و رهنمود ايشان در آخر نوشته شان براى هيچ آدم سياسى جدى نمى تواند هيچ درجه اى ازارزش را داشته باشد· ايشان در ژست يك تحليلگر بعد از مقدار زيادى كلى گويى دست آخر مانند كبكى كه سر دربرف كرده مىنويسد:" تشکلي که مطالبات دانشجويان را در همه عرصه ها بتواند نمايندگي کند و راديکال و تيز بين باشد و همگام با اعتراضات جاري در جامعه و دوش به دوش آنان مطالبات دانشجويان را نمايندگي و رهبري کند در حال حاظر در دانشگاه هاي ايران موجود نيست." بايد پرسيد كه شما داريد آرزو مى كنيد يا واقعا مشاهداتان را مى گوييد؟ واقعا داب وجود ندارد؟ واقعا شما مساله تان ايجاد و تقويت يك تشكل راديكال است؟!! اين كه از مدتها قبل وجود دارد چرا به جاى تقويتش تلاش داريد به مردم بقبولانيد كه وجود خارجى ندارد؟
اما اين نوع فراخوانها درواقع به زبان آدميزاد فراخواندن دانشجويان به فاصله گرفتن از دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب است، منع دانشجويان از پيوستن به يك جريان روشن بين ماركسيستى درون دانشگاه است و گرنه، اگر مساله شما متشكل شدن دانشجويان وبرپايى يك جريان راديكال و ماركسيست درون دانشگاه است كه فىالحال اين جريان وجود دارد، راديكال و ماركسيست هم هست، شناخته شده است، مورد اعتبار و اعتماد دانشجويان است و در حال فعاليت است چرا به تقويت آن نمى پردازيد؟! مشكلتان با داب چيست؟! چرا فراخوان نمى دهيد به دانشجويان كه هرچه بيشتر به داب بپيوندند؟!

اين البته خصلتى شناخته شده است كه به آن سكتاريسم اطلاق مى شود و متاسفانه در حككا به حد اعلا رسيده است· تا آنجا كه سعى در تضعيف و شكستن تمام جريانات ومحافل و اشخاصى دارند كه خود را ماركسيست و كمونيست مى نامند و با حككا نيستند، مشكل اين دوستان اين است كه عليرغم اينكه اكس مسلم شده اند هنوز خود را صاحب سرقفلى كمونيست و ماركسيست مى دانند يا شايد من اشتباه مى كنم اين هم از ضروريات اكس مسلم بودن است·

البته نه تنها داب است كه مورد لطف و مرحمت حككا قرار گرفته باشد و نه مشكل حككا تنها سكتاريست است يكى ديگر از خصائل بسيار بارز اين جريان پوپوليسم شديد آن است· به هر گوشه سياستها و پراتيك اخير اين جريان نگاه كنيد كلى از اين نمونه ها هست· يا به شدت سكتاريست يا به شدت پوپوليسم·

مبارزات اخير كارگران براى افزايش دستمزد و مباحث حول و حوش آن يكى از اين مواردى است كه حككا از فرط پوپوليسمش به سياستهاى سنديكاليستى روى آورد، آشكارا به مقابله با گرايش راديكال درون جنبش كارگرى پرداختند· ضمن فحاشى و بدوبيراه گفتن به فعالينى چون محمود صالحى كلى سفسطه كردند كه جنبش كارگرى مجاز نيست از نق زدن آن ورتر برود·

متاسفانه اين هم از سر اشتباه نيست، بلكه دقيقا از پوپوليسم و دنباله رويشان است·( اميدوارم فرصتى پيش بيايد و بتوانم در نوشته جداگانه اى به اين مورد ديگر مفصلا بپردازم)

حامدخاكى 2009-04-12

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net