لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۷/۱۲/۲۳

بنفشه / به مناسبت 8 مارس وسالروز تولد رُزالوکزامبورگ ( 5مارس ) چهرۀ برجستۀجنبش کارگری وکمونیستی

رُزالوکزامبورگ زنی انقلابی وکمونیست و یکی از چهره های درخشان و مبارزجنبش کمونیستی بین المللی میباشد. کمونیستی با آرمانهای عالی، والا و اراده ای سترگ ، محکم و بااعتقادی خدشه ناپذیربه قدرت پرولتاریا و پیروزی نهایی این طبقۀ انقلابی در مصاف با بورژوازی .
حوادث و تحولات جهانی چه در زمانی که رُزا زنده بود و چه بعد از آن صحت این نظر را بیشتر نشان میدهد. بورژوازی در سراسر جهان به استثماروستم و جنگ افروزی های خود ادامه می دهد و دنیا را با انسانهای ستم دیده و استثمار شده را به سراشیب نابودی می کشاند. در گذشته نیز نمونه های فجیع این و حشی گری های بورژوازی رادرکشتار مردم بی گناه و بی دفاع و دربرپایی جنگ اول و دوم جهانی توسط بورژوازی و امپریالیسم شاهد بوده ایم. از طرف دیگر نیروی بالنده و انقلابی( طبقۀ کارگر) در حال مبارزه و یافتن ابزاررهایی از این شرایط جهنمی است که بورژوازی برای اکثریت ساکنان کرۀ زمین بوجود آورده است.

رُزااین زن مبارز و خستگی ناپذیرتاآخرین روزهای حیات پربارخویش ازآرمانهای کمونیستی خوددست نکشیدو باعمل و تئوری انقلابی درراه مبارزۀ برای رهایی طبقۀ کارگربابورژوازی و نوکران به ظاهرطرفدارکارگران جنگید( رفرمیست ها، ناسیو نال_شونیست ها)به راستی که او مانندگل رُززیبایی بود که برای طبقۀ محروم، رفقایش، دوستانش،طبیعت وحیوانات نرم و مهربان ودربرابردشمنانش انعطاف ناپذیربود. رُزا درزمانی که درزندان بود ، وقتیکه گاهی ازروزنه ای چشمش به گنجشگان گرسنه که درسرماوازگرسنگی درمانده شده بودند میافتادبسیارغمگین میشد وسعی میکرد از سهم نانی که درزندان به او میدادند به گنجشک هابدهد.

او دریکی ازنامه های خود که به یک رفیق حزبی نوشته به این موضوع اشاره میکند و می گوید : من دلم برای گنجشگ ها میسوزد ، آنهاتشکیلات ندارند و کسی درفکرآنهانیست ویا درنامه های بسیارلطیف و پرازاحساس خود برای همسرش و یارفقایش مینوشت که چقدر دلش برای آنان و برای طبیعت تنگ شده است .این ازنمونه برخوردهای بسیارلطیف وزیبایی است که رُزا به اطرافیان خودداشت و دراَن روحیۀ بسیارلطیف و زیبای یک انقلابی را مشاهده می کنیم . در عوض در مقابل دشمنان مردم استثمارشده بسیارسرسخت بودو هیچ کوتاه نمی آمد.

رُزا در 5 مارس 1981 در شهرزاماسک درکشورلهستان ازیک خانوادۀ یهودی الاصل بدنیا آمدکه درآن مقطع کشورلهستان تحت سلطۀ روسیه تزاری بود.
به علت اینکه مذهب حاکم درلهستان کاتولیسیسم بود فشار و تبعیض زیادی به خانوادۀ رُزا و به خود او به عنوان یک زن نوجوان یهودی واردمیشدواین ستم درمورد رزا تبعیض چند جانبه ای بود.
اودرکودکی بسیارباهوش بود و زودترازکودکان هم سن و سال خود خواندن ونوشتن را آموخت ودرسراسرعمرخویش به مبارزه برای رهایی پرولتاریا و تحقق سوسیالیسم و کمونیسم جنگید و هیچ چیزی اورادرپیش برداین هدف مانع نمیشد. درسنین بسیارنو جوانی به فعالیتهای انقلابی روی آوردوباشوروعشق فراوان وانرژی بی پایان مشغول انجام وظایف انقلابی خویش بود.
مسئلۀ زنان ورهایی قطعی ونهایی اَنانرا ازرهایی طبقۀ کارگرواستقرارسوسیالیسم جدا نمیدانست .ازاینکه زنان درحال تلاش و فعالیت برای حقوق برابربامردان بودندنیزخوشحال بود. اودرلهستان به حزب انقلابی به نام پرولتاریا پیوست تازمانیکه درسن 16سالگی پلیس ازفعالیتهای اواگاهی یافت ورُزامجبوربه ترک لهستان ومهاجرت به سوئیس شدودرشهر زوریخ سکنی گزید. درسوئیس به تحصیل دررشته های علوم طبیعی، ریاضی و اقتصاد پرداخت. دراَن موقع زوریخ پایگاه مهاجرین انقلابی، کارگران پرشوروکمونیست های مهاجر بودورزادرسویئس بااینگونه جمع ها وافرادارتباط داشت وبه عنوان رهبرنظری حزب سوسیالیست انقلابی لهستان شناخته شده بود.
در سن 22 سالگی به عنوان نمایندۀ این حزب( که از سال 1894 تغیرنام داده بود وبه نام حزب سوسیال دموکراسی پادشاهی لهستان که بعدآواژۀ لیتوانی به آن اضافه شده بوددر کنگرۀ بین المللی شرکت کرد. زمانیکه این حزب ازاستقلال لهستان دفاع میکردواز ناسیونالیسم لهستانی و جنبش ناسیونالیستی اَن . رُزاشجاعانه وسسختانه برعلیه این انحرافات ناسیونالیستی درمقابل رهبران قدیمی حزب ایستادوبه درستی معتقدبود که افکاروگرایش ناسیونالیستی حزب کارگران راازاهداف برحق وواقعی آنان که خواهان تحقق سوسیالیسم میباشندبازمیدارد و آنها رادرخدمت منافع و اهداف طبقات دیگردرمی آورد.
دررابطۀ حق ملل درتعین سرنوشت نیزرزا با لنین اختلاف نظرداشت ولی اختلاف اوبالنین در درون طیف انقلاب بود و اَنان یکدیگررا به عنوان دورفیق انقلابی ارزیابی میکردند.
به دلیل موضع رزا درمقابل ناسیونالیسم طلبی حزب سوسیالیست لهستان ، کادررهبری این حزب رُزا رامتهم به این کرد که او عامل مخفی پلیس روسیه میباشد، ولی هیچ اتهامی نمیتوانست او را از موضع پرولتری خویش و مخالفت باناسیونالیسم بازدارد و همیشه تا آخر زندگی پربارخویش ازدفاع کردن و مبارزه کردن درراه انقلاب پرولتری یک لحظه تردیدنکرد و با انواع انحرافات بورژوایی جنگید.
درسال1898به جنبش کارگری اَلمان پیوست وباکوشش وجدییت فراوان به نویسندگی در یکی ازروزنامه های مهم آلمان به نام دی نویه تسایت ( عصر جدید ) مشغول شد .و باتمام وجود،عشق وعلاقه درجنبش کارگری و سوسیالیستی اَلمان به فعالیت پرداخت.دراین سالهادوگرایش درجنبش کارگری وجود داشت : یکی گرایش انقلابی و دوم گرایش رفرمیستی .سخنگوی گرایش رفرمیستی برنشتاین بود .
برنشتاین دربین سالهای 1896-1898 به نوشتن یک سلسله مقالات به نام " مسائل سوسیالیسم " پرداخت که دراین مقالات آشکاراو بیشرمانه به اصول مارکسیسم حمله کردو بحث های شدیدی دراین رابطه درگرفت که رُزا لوکزامبورگ باصلابت وقاطعیت تمام بدون هیچ تردیدی به دفاع ازمارکسیسم پرداخت و درکتاب خود به نام رفرم اجتماعی یا انقلاب اجتماعی به شدت به رفرمیسم حمله میکند .
برنشتاین برخلاف نظریۀ مارکس که انقلاب و قهرانقلابی رابرای براندازی نظام سرمایه داری اجتناب ناپذیر میداندبه گذارتدریجی به سوسیالیسم معتقدبود وبااستفاده ازپارلمان و انجام رفرم ازبالاودردستگاه نظام بورژوایی رسیدن به سوسیالیسم راامکان پذیرمی دانست . چیزی که بعدها به راه رشدمعروف شد.
متاسفانه به دلیل حاکمیت طولانی استالینیسم برجنبش چپ درسراسرجهان ایده های واقعی مارکسیستی وپرولتری سالیان طولانی درزیرخروارهاانحراف وگرایش غیرمارکسیستی پنهان شده بود و درجنبش چپ به جزء عده ای معدودازنظرات رزالوکرامبورگ ودفاع همیشگی و اصولی اوازسوسیالیسم وپرولتاریا بی خبرمانده اندودر سالهای اخیربه نوشته هاوزندگی این انقلابی کمونیست بیشترپرداخته شده است .
دربحبوحۀ جنگ اول جهانی متاسفانه حزب سوسیال دموکرات اَلمان ازموضع دفاع از بورژوازی خودی وجنگ طلبی امپریالیسم جهانی به نفع اعتبارات جنگی به قیصررأی مثبت داد و از 11 نماینده فقط 5 نفررای مخالف داد. در 4 ماه اوت تمام اعضای حزب سوسیال دموکرات به نفع اعتبارات جنگی رأی دادند. چند ماه بعدرزابه همراه گروه کوچکی جمعیت اسپارتاکوس راتشکیل دادندوقاطعانه برعلیه موضع دفاع طلبی حزب سوسیال دموکرات ها ازبورژوازی المان وشرکت درجنگ را ردکردندورُزابه مدت 4سال پرچم سوسیالیسم ودفاع از انترناسیونالیسم پرولتری رابرافراشت .
اعضای جمعیت اسپارتاکوس شامل افرادزیرمیشد : کلارا زتکین ، رزا لوکزامبورگ ،کارل لیبکنشت و فرانتزمهرینگ.
سوسیال دموکرات ها ازاَن زمان بادفاع وشرکت درجنگ امپریالیستی به دفاع ازمنافع بورژوازی برخاستندوبه دنبال روبورژوازی واهرم فشاروسرکوب طبقۀ کارگرشدندودراین راه ازهیچ گونه فریب وحیله وتوهم پراکنی درمیان طبقۀ کارگروچنددستگی درمیان صفوف طبقۀ کارگرکوتاهی نکردندوازآن موقع تاکنون درکشورهای مختلف به فریب دادن طبقۀ کارگرودرخدمت بورژوازی ازهیچ جنایتی خودداری نکردند. باحربۀ دموکراسی وانتخابات اَزاد ازیک طرف وهرجاکه لازم ببینندبامذهب وارتجاعی ترین رژیم هابنای دوستی ومراوده باز می کنند .
درسال 1913رُزامهمترین اثرخودرا به نام" انباشت سرمایه " مینویسدواین کتاب سهم زیادی درتوضیح امپریالیسم دارد. درسال 1914رزارابه اتهام تحریک سربازان دستگیرو دادگاهی میکنندودرهنگام وقوع انقلاب اکتبررزادرزندانبسرمیبرد .
باوجوداختلاف نظرهایی که بالنین داشت به ستایش انقلاب اکتبرپرداخت ودرکنارانقلاب اکتبروازموضع همبستگی پرولتری باانقلاب اکتبرهمراهی و همدلی نمود. در8نوامبرانقلاب درآَلمان موجب آزادی رزااززندان شد.
ولی متاسفانه بورژوازی آلمان به کمک نوکران سوسیال دموکراتش طبقۀ کارگرراسرکوب کردوهزاران کارگررابه قتل رساند .
در روز 10 ژانویه 1919 اول کارل لیبکنشت رابه قتل رسانده و همانروزنیزرُزااین زن انقلابی و کمونیست برجسته رابه طرزوحشیانه و فجیحی به قتل رساندند. مرگ اومانندزندگیش در خدمت بشریت استثمارشده میباشدویاداو، فعالیتهاودیدگاه هایش برای همیشه درتاریخ مبارزۀ طبقاتی وجنبش کارگری وکمونیستی ماندگاروپابرجاخواهد بود .
برای زنان درسراسردنیااونمونه وسمبل زنیست که همیشه بادیدگاه هاواعمال مستقل خویش انقلابی عمل کردوبرای تمام بشریت سرکوب شده صرف نظرازجنس ونژادش میجنگیده است .

بنفشه
5 مارس 2009

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net