لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۷/۱۷

بهروز شادیمقدم / موج اصلاح طلبی واپورتونیسم چپ

رویدادهاومبارزات چندماهۀ اخیردرایران،شکست مجدداصلاح طلبی(چه اصلاح طلبان حکومتی وچه اصلاح طلبان غیرحکومتی ومردمی)،ادامۀ اعتراضات ودرگیریهاورودررویی های حکومت بامخالفین،دستگیریها،شکنجه ها،کشتارهاواعدام های اَشکارونهان رژیم دیکتاتوری حاکم،حادشدن بیشترازپیش،تضادهای درونی واختلافات حکومت جمهوری اسلامی دربالا(که خودانعکاس وحاصل تضادوبحران سیاسی درون جامعه است)،نرم شدن وعقب نشینی جناح اصلاح طلب حکومتی ازتندروی هایش وادامۀ فعالیت وشعارهای این جنبش درجامعه ودرخارج کشور،صف مشروطه خواهان رنگارنگ،جمهوری خواهان،سازمان ونهادهای ضدرژیم که دم ازاَزادی خواهی میزنند،مجاهدین خلق،بخشی ازاحزاب چپ،روشنفکران مدعی وهنرمندان داعیۀ هنر،تودۀ وسیعی ازمردم دورمانده ازجامعه،سست عنصران وفعالین سیاسی سابق که سالهاست منزوی ومنفعل اندوبطورکلی جامعۀ خارج ازکشورایران که مدتهاست ازسرنگونی وتغیری درحکومت ایران مایوس شده اندواحزابی که ازناکارایی سیاست هایشان خسته وناامیداند،بانسیم اصلاح طلبی واَنهم ازنوع حکومتی اَن درتحولات اخیربه جنب وخوش افتاده وهم اَواوبه امیدرستگاری،دامن موج اصلاح طلبی و"سبز"راگرفتندومیشودگفت اَن موج دامنشان راگرفت.

زمینه های اصلاح طلبی درایران- شکست وناتمامی انقلاب مشروطیت ازبه سرانجام رسیدن خواسته وشعارهایش که عدالت وحکومت قانون درسرلوحۀ کارش بودوادامۀ جنبش فوق ومبارزه برای خواسته های اصلاح طلبانه درسالهای بعددرایران وشکست هاوناکامی های دوباره تاقیام57 که به یک باره اصلاحات نیم بندی راهم که تااَن زمان صورت گرفته بودباحاکمیت جمهوری اسلامی کنارزده شدومسئلۀ عدالت وقوانین نرمال وموجوددرجوامع بورژوایی رابازدردستورکارگذاشت.

قوانین جمهوری اسلامی یعنی توحش وبربریت.جامعه ای بااجرای چنین قوانین قرون وسطایی،تحت ِستم بودن مردم وبی حقوقی وعدم رای وضمانت حقوق فردی واجتماعی،بی دورنمایی،استبدادمطلق،دراین شرایط راهی به جززیرشعاروپرچم رفرمیست هاواصلاح طلبان رفتن راندارند.
ازطرف دیگرایران کشوری باطیف گسترده اقشارخرده بورژاویی ولایه های کارمندی که بنابه موقعیت اجتماعیشان مابین طبقات کارگروبورژوادرنوسانندوترسان وگریزان ازانقلاب،موقعیت واستحکام اجتماعی خودرادرسیستم سرمایه داری جستجومیکنند،متوهم به رفرم وسران اصلاح طلب حکومتی،جنبش اصلاحات راوسعت میبخشندویکی ازطرفداران اصلی اصلاحات ورفرم درجامعه هستند.

جمهوری اسلامی باوقوف به امراصلاح طلبی وادامه وعوارض اَن وولایت فقیه باساختارفناتیکی،غیردمکراتیک،جزمیت وضدیتش باهرگونه اصلاحاتی،مانعی جدی وسازش ناپذیردرمقابل جنبش اصلاحات است.جمهوری اسلامی باوضعیت خاصی روبروست.باپیشروی اعتراضات ومبارزات اجتماعی ازسرانجام حاکمیت استبدادی وولایت فقیه اش باخبراست وتنهاراه نجات موقتش گردن نهادن به رفرم است که این راهم میداندکه بابرگزیدن این راه خودچاه سرنگونیش راخواهدکند.سماجت رژیم درمقابل جناح اصلاح طلب وطرفدارانش همین است،والادرحقانیت اَنها(اصلاح طلبان حکومتی)برای ماندگاری حکومت اسلامی شکی ندارد.

درغیاب جنبش انقلابی کارگری ومبارزات مستقل زحمتکشان که میبایست حزب پیشروکمونیستی سازمانده ورهبراَن باشدومهرانقلاب اجتماعی وسوسیالیستی راازهم اکنون برمبارزات وجنبش های طبقاتی بزند،اَری درغیاب این صف،اصلاح طلبی وفرصت طلبان میدان داروپرچم دارشده اندوروشنفکران ونظریه پردازان بورژواومدیای غرب باتمام امکانات وتبلیغاتشان پشت این جنبش راگرفتندوکمترجریان سیاسی وروشنفکری بودکه با"سبز"همراه نشود.این موج درغیاب جنبش کارگری وبدیل انقلابی درراس مبارزات برای جابجایی قدرت وپیشبرداَن خیلی هاراباخودبردواگردرتعادل قواومبارزه طبقات تحولی انقلابی رخ ندهد،بازهم بیشترخواهدبرد.

چپی که میخواست ومیخواهدبدون انقلاب اجتماعی ودست بردن به سیستم سرمایه داری ودرهم ریختن نظام اَن وفقط اززاویه ضدرژیمی وسرنگونی خواهی واکنون وازاَن بدتردرپشتیبانی ازیک جناح رژیم ودفاع ازرفرمیسم به اَرمانش برسد،چپی که باجنبش اصلاحات همگام شدورفت،چپی که مرزخودرابااین جنبش نکشیدودرمیانۀ راه یکی به نعل زدویکی به میخ،چپی که سکوت کرد،فقط وفقط اپورتونیسم خودرابه نمایش گذاشت.اپورتونیسم وسست عنصری احزاب،گروه هاوافرادسیاسی وچپ که جنبش سبزهدف واَرمانشان شدودفاع طلبی شان راازبورژوازی درلفافۀ خواست های دیگربیان کردند،سابقۀ طولانی دارد.

مگرانترناسیونال دوم باموضع شوونیستی اش درجنگ اول جهانی درلوای دفاع ازمیهن خودی ازبورژوازی حمایت نکرد.مگربخشی ازچپ ایران باهمین شعاردرجریان جنگ ایران وعراق درصف اول جبهه وپشت جبهه به دنبالچۀ رژیم اسلامی بدل نشد.این چپ درسی سالۀ اخیربارهابه اَستان بوسی ونوکری این حکومت سیاه دراَمده است.تاهمین جای کارشان زاراست.
حکومت سرسخت ویک دنده است،والااگرگرایش،تمایل وهمکاری اینهارابه خدمت میگرفت وچون اَلت دست ِخودبه کارشان وامیداشت،تصویراین احزاب واعمالشان دراَن موقعیت چندش اَورمیشد.

اَزادیخواهان اصلاح طلب مااَیانمیدانندویامیدانندوازفرط استیصال وضعفی که به اَن دچارندنمیخواهندببینندکه اگراین حکومت درشرایطی اعتراضات ونارضایتی های موجوددرجامعه بالابگیردورژیم برسردوراهی وراهی جزدادن اصلاحات ورفرم وجودنداشته باشدوکوتاه بیاَید،اَنوقت است که مرزی بین این مبارزان دروغین ومردم فریب ورژیم سیاه اسلامی نیست واَنهاعملا"درپشت حاکمیت وجزومدافعین سرسختش خواهندبود.واین پیامددورازذهنی نیست.این جاست که تائیداصلاح طلبی ازطرف رژیم،موج سبزراباخودخواهدبرد.همانطوری که سه دهه پیش دراثرتوهم وخوش باوری مردم واحزاب،جنبش اَزادیخواهی وبرابرطلبی قیام57 ودستاوردهای اَنراهمین رژیم باخودبرد.

حرکت اصلاح طلبان نشان دادکه درغیاب اَلترناتیوسوسیالیستی درمبارزۀ طبقاتی،چه نیروی عظیمی اَماده است ومیتواندپشت ارتجاع وسرمایه صف بکشدوتلاش سالهامبارزه وخون دادن هارابه راحتی هدردهد.

بهروز شادیمقدم 2009. 10.10
http://shadochdt.wordpress.com
shadi_behr@yahoo.de

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net