لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۶/۱۹

بهروز شادیمقدم / وجه اشتراک ِنظرات ومواضع ِ "ناسیونال سوسیالیسم"ها ونادراحمدی

جریان فاشیستی ونژادپرستی که میلیون هاانسان رادرکورۀ اَدم سوزی وقتل عام یهودی هاازبین بردند،حزبی که نمایندۀ بخشی ازسرمایه داری جهانی بودودراَن مقطع درنتیجۀ بحران وبن بست سرمایه وبه نیابت این طبقه جنگ خانمانسوزوضدبشری رابه دنیاتحمیل کرد،اَقای احمدی چگونه بامارکسیسم وسوسیالیسم که بنیادش درضدیت باسرمایه داری استواراست،یکی میباشد؟ شماکه نازیسمی راکه هنوزهم هیچ جریان دیگری دردنیاازنظرشقاوت وجنایت بااَن قابل مقایسه نیست (حتی ارتجاعی ترین اَنها)واَنرامغرضانه بامارکسیسم مقایسه کرده اید،بهترنیست فکری به حال این سنجش ومقایسه هاتان بکنید.

اخیرا"نادراحمدی بازهم درضدیت باکمونیسم به کشف جدیدی نائل اَمده ودرنوشته ای بنام:"ریشه های مشترک مارکسیسم وناسیونال-سوسیالیسم"به وجه اشتراک مارکسیسم ونازیسم و"اثبات این حقیقت است که مارکسیسم درتئوری وپراتیک دارای وجوه اشتراک زیادی بانازیسم است واین وجوه اشتراک تصادفی نیست!"و"مارکسیسم ونازیسم(ناسیونال-سوسیالیسم)ظاهرأدوقطب وبلوک متضادهستندامابامطالعه دقیقترآنان به ماهیت یکسان ووجوه بسیارمشترک آنان پی میبریم."(1)پرداخته است.درابتدای نوشته اش هم دونقل قول!؟ازهیتلرولنین اَورده ومنابعی!؟ هم برایشان ذکرکرده است.

درضدیت حزب نازی وتبلیغاتش بخصوص ازطرف هیتلرودیگرسران نازیسم برعلیه بلشویکهانیازبه فاکت نیست وهمه میدانند.نقل قول نادراحمدی ازهیتلرکه:"وجوه اشتراک مابابلشویکهابیش ازوجوه اختلاف ماباآنان است.من همیشه دستورداده ام که کمونیست های سابق فورأبه عضویت حزب ماپذیرفته شوند.(هیتلر:ناسیونال سوسیالیسم 1945-1889)"(2)اگرچه این حرف جای شک دارد،ولی به فرض درست وازاَن هیتلربودن به خودی خودنه چیزی رااثبات ونه نزدیکی ای ووجه مشترکی رامیرساند.

ونقل قولی ازلنین که:"اگربه خاطر کمونیسم مابایدنوددرصدازجمعیت کشورراقربانی کنیم مااز این نوع قربانی دادن صرفنظرنخواهیم کرد.(ولادیمیرلنین-انترناسیونال سوسیالیسم1924- 1870)".(3)که جای سئوال است وازایشان(اَقای احمدی)بایدخواست که لازم است منبع این اظهارنظرلنین رادقیق ترنماید.

جملۀ فوق راکه به لنین نسبت داده حتی مبتدی ترین فرددرعالم سیاست وحتی مرتجعین وفاشیست هم به خاطربی درایتی نهفته دراَن نخواهندزد.نادراحمدی بایدفکردیگری میکردوجملۀ محکمه پسنددیگری ارائه میداد.منتسب کردن این جمله به لنین،دست کم گرفتن مخاطب وخواننده ای است که سالهادرموردلنین،پراتیک ونظراتش به مثابه رهبری اندیشمند،نمونه هاخوانده وشنیده است.

احمدی بااین نقل قول میخواهدبگویدکه کمونیست هابرای جان اَدمی ارزشی قائل نبوده و:"البته دراینجامنظورلنین ازکمونیسم،تضمین حاکمیت الیگارشی حزب بلشویک براجسادمردم روسیه بوده است وسؤال این است که اگرنوددرصدجمعیت کشوری قربانی شودکمونیسم برای چه کسی وتوسط چه کسی بایدساخته شود؟"(4)

ایشان که سعی میکندکمونیسم ونازیسم رادوپدیده مشابه نشان دهدوبراساس ادعاهای خودش،اگرناسیونال-سوسیالیسم هاضدسرمایه بودند،پس چگونه باپشتبانی سرمایه داری جهانی درراس برزگترین جنگ جهانی قرارگرفتند؟اگرناسیونال-سوسیالیسم هاتمایلات سوسیالیستی داشتند،چرااصل مبارزه وضدیت وتبلیغاتشان راباجبهۀ سوسیالیستی وکشتن سوسیالیست هاقرارداده بودند؟

مارکسیسم وناسیونال-سوسیالیسمی که دوقطب متضادرادرجامعۀ سرمایه داری اروپایی دراَن سالهاوهم اکنون هم نشان داده ومیدهند،ناسیونال-سوسیالیسمی که درعمل دشمن سرسخت خودراسوسیالیست هاوکمونیست هادانسته ومیدانندوباکمونیست کشی وسوسیالیست کشی های خوددرجهان شناخته شده اند،جریان فاشیستی ونژادپرستی که میلیون هاانسان رادرکورۀ اَدم سوزی وقتل عام یهودی هاازبین بردند،حزبی که نمایندۀ بخشی ازسرمایه داری جهانی بودودراَن مقطع درنتیجۀ بحران وبن بست سرمایه وبه نیابت این طبقه جنگ خانمانسوزوضدبشری رابه دنیاتحمیل کرد،اَقای احمدی چگونه بامارکسیسم وسوسیالیسم که بنیادش درضدیت باسرمایه داری استواراست،یکی میباشد؟

شماکه نازیسمی راکه هنوزهم هیچ جریان دیگری دردنیاازنظرشقاوت وجنایت بااَن قابل مقایسه نیست (حتی ارتجاعی ترین اَنها)واَنرامغرضانه بامارکسیسم مقایسه کرده اید،بهترنیست فکری به حال این سنجش ومقایسه هاتان بکنید.
احمدی برای نشان دادن ماهیت سوسیالیستی حزب هیتلرولابدمشابهت اَن بابرنامه مارکسیست هابخش هایی ازموادبرنامه ای که اَن رامتعلق به برنامه حزب اَنهامیدانداَورده است ومینویسد:"درک بهترماهیت سوسیالیستی حزب هیتلر،بهترین راه حل بررسی برنامه حزب او است."(5)


اَوردن یکسری خواسته های مردم فریبانه وواقعی ازطرف جریانی که درعمل ماهیت ضدانسانیش دنیاراباکشتارهاوکوره های اَدم سوزیش هنوزهم متحیروگیج کرده است ووانمودکردن اینکه اَنهاسوسیالیست بودندوبامارکسیست هادربرنامه وعمل فرقی ندارند،مغرضانه وازروی اهداف ضدکمونیستی است که نادراحمدی تعقیب میکند.

جهت اطلاع اَقای احمدی دربرنامۀ تمام احزاب لیبرالی وبورژوایی دنیابرای بدنبال سیاستهای خودکشاندن مردم،ازاین سری خواسته هاوبالاترازاَن هم که تصویری فوق اَزادیخواهی ازخودنشان دهند،اَمده است.شباهت خواسته های برنامه ای دوجریان ویکی دانستن اَنهاکودکانه است.
ازاین هاگذشته احمدی اَشکارانکات اساسی برنامه نازی هامثل آنتی سمیتیک وبرتری نژادی واهداف انسانی واَزادیخواهانۀ برنامۀ مارکسیست هاراازقلم انداخته است وبااشاره به شباهت هایی میخواهدتفاوت های بزرگ راازنظردوردارد.

مینویسد:"حزب کارگران آلمان بعدازتغییرنام،ضمن حفظ تمایلات سوسیالیستی خودیک حزب ضدسرمایه داری متعلق به طبقه متوسط وآنتی سمیتیک باقی ماند."(6)

نادراحمدی که این همه دنبال وجه اشتراک است،بایدازوجه اشتراک های بیهوده وبی نتیجه دست بکشدواین وجه اشتراک هارادرجریانات دیگرجستجوکند.اگروجه اشتراکی هست نه درمارکسیسم ونازیسم،بلکه دم ِدست ترینش خود اَقای احمدی است بامواضع ونظراتش،بامواضع ونظرات ناسیونال سوسیالیسم ها(نازیست ها)بااتکابه اسنادومدارک موجودکه خودنادراحمدی هم گفته وتائیدکرده است.برمیشمارم:

- ناسیونال سوسیالیسم ها،نادراحمدی میگویدحزب ضدسرمایه بودند،نادراحمدی هم مدعی است خودش هم ضدسرمایه است.(حتما"ازجنس همان ضدسرمایه نازی ها)
واضح است که حزب نازی باسیاست هایش همان قدرضدسرمایه بودکه نادراحمدی بامواضعش برعلیه کمونیسم وبه نفع سرمایه.

- ناسیونال سوسیالیسم ها،نادراحمدی میگویدتمایلات سوسیالیستی داشتند،نادراحمدی هم مدعی است که خودش هم سوسیالیست است.(لابدازنوع سوسیالیسم نازی ها)
روشن است که اعمال ضدبشری فاشیست هاهمان قدرسوسیالیستی بودکه نظرات نادراحمدی درقبال مارکسیسم وکمونیسم.

- ناسیونال سوسیالیسم هانوک تیزحمله شان به طرف کمونیسم وکمونیستهابود،نادراحمدی هم همینطور.

- ناسیونال سوسیالیسم هاشیادانه باتوجه به جذبه ومقبولیت سوسیالیسم وخواسته های رفاهی اش برای مردم ماسک اَنرابه چهره زده وعنوان سوسیالیسم رابه دنبال نام خودیدک کشیدندو نادراحمدی هم به شکل دیگرریاکارانه همان کاررامیکند.

حالابایدازاَقای احمدی سئوال کردوانصاف خواست چه کسی بانازیست هادرمسائل اساسی وجه مشترک دارد.شمایا..؟

بهروز شادیمقدم 9.10. 2009
http://shadochdt.wordpress.com/
shadi_behr@yahoo.de

(1)و...تمام نقل قول های بالاازنوشتۀ اَقای احمدی گرفته شده است.

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net