لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۶/۱۳

بنفشه کمالی/ تیر باران یاران تیر باران قلبم ( مجموعه شعر )

یاد،خاطره وایده های کمونیستی-انقلابی این عزیزان ومدافعان راستین کارگران
وزحمتکشان برای همیشه درذهن وقلب کارگران -زحمتکشان وانسانهای اَزادیخواه باقی
وماندنی است.مقاومت وتسلیم ناپذیری اَنان سرمشق وراهنمای همه کمونیستهاوانقلابیونِ
اَینده برای نبردباارتجاع ومدافعان اَن میباشد.این مجموعه شعررابه همه زنان ومردان کارگر وزحمتکش،رفقا،یاران کمونیست وانقلابی واَزاده تقدیم میکنم. رفقا،زنان ومردانی که دلاورانه،مستحکم وسترگ تااَخرین لحظه های زندگی پرافتخاروپربارخوددر مقابل بازجویان و شکنجه گران،این سرکوبگران مزدوررژیم جمهوری اسلامی وسرمایه به مقاومتی بی نظر دست زده وتااَخرین نفس سرتسلیم درمقابل ارتجاع اسلامی-سرمایه فرودنیاوردندوبه جوخه های تیرباران وطنابهای اعدام سپرده شدند.

یاد،خاطره وایده های کمونیستی-انقلابی این عزیزان ومدافعان راستین کارگران وزحمتکشان برای همیشه درذهن وقلب کارگران -زحمتکشان وانسانهای اَزادیخواه باقی وماندنی است.مقاومت وتسلیم ناپذیری اَنان سرمشق وراهنمای همه کمونیستهاوانقلابیونِ اَینده برای نبردباارتجاع ومدافعان اَن میباشد.

یادوراهشان برای همیشه گرامی وزنده باد.

فهرست اشعار:- شکوهمندبادیادتو

- تابستان ٦٧

- بانگ سرمایه

- جنگ طبقاتی

- دلاوران همیشه ماندگار

- خاطرات

- فریادی از درون

- ناقوس سقوط سرمایه

- فرزادتبلور عشق

- درانتهای این سال...

- ملودی پیوندبشری

- مهمانی باغچه ات

- یادهای فراموش نشدنی

- زخمی عمیق

- دریغا

- تیرباران تو،تیرباران قلبم

- یادکسی که دیگرنیست(شعری به‌یاد‌رفیق‌شاهدخت‌شادیمقدم)

- خاوران،زمین یاران،سرزمین منشکوهمندبادیادتوبه یادرفیق پیکارگراسماعیل حسنوندکه درتیرماه سال1360درسن 15سالگی به دست جلادان رژیم سرمایه (جمهوری اسلامی)دربهارزندگی خودبه خون کشیده شد.دردرونم غوغایی است

بی تاب وبی قرار

دراین روزهای گرمِِ انسان کش

روزهای ماه تیر

تیرماه

ماه خون بربسترگرم

زمین زادگاهت رامیگویم

زمین داغ وتشنه بی باران

ولی درسوگ تو

بارانِ اشکهامان زمین داغ وشوریده

رابارورکرد

وجو انه زدند،

دانه های تازِِ

پرشکو ه اَینده

دراو ج شکوفایی

نهالی که به سرعت

درختی میشد

بامیو ه های شیرین،

سوسیالیزم رامیگویم

همیشه درحرکت

هرجاجوشی،خروشی بود

تواَنجابودی

من اَنجابودم

ماهمه اَنجابودیم

مافرزندان کارگران نفت

که ازروزشروع،

هستیمان باتضادکاروسرمایه

بابهره کشی انسان ازانسان

درزندگی روزمره خویش اَشناگردیدیم

بادیدن هرروزۀ پدرانمان

بادستهای پینه بستۀ توانمندشان

باچهرهای سوخته دراَفتاب جنوب

وتوبیشترازهمه استثمارراهرروز

درچهره ودستان پدرت دیدی

وهرگزاشتی نکردی

باتنی خردشده درزیرشکنجه

استواروباصلابت به خویش

به طبقه خویش،

طبقه سرنوشت ساز ِکارگر

وفاداری ماندی

وجلادان جمهوری سیاه

جمهوری ننگ،جمهوری وحشت

جمهوری شب،جمهوری جنا یت

جمهوری شکنجه،جمهوری گلوله

جمهوری سرمایه

جمهوری استثمار

جمهو ری اسلامی.

قلب پرشورترا

چه بیرحمانه وچه وحشیانه

هدف گرفتند

ننگ براَنان

یادتویادباشکوه تو

درذهن تاریخ

درذهن اَینده همیشه ماندنی است

درتاریخ مبارزه طبقاتی

اَینده ازاَن ماست

اَینده ازاَن تواست

اَینده ازاَن سوسیالیسم است.بنفشه کمالی - 2تیر 1387تابستان ٦٧سال جنون

سال شقاوت وجنایت

سال قتل عام عمومی

سال ۶۷رامیگویم

سال به خون نشاندن،

دلاوران بی باک

دلاوران پاک رامیگویم

تابستان ۶۷رامیگویم

که خط سر خ اَن

ادامه سالهای۵۸

۵۹

و ۶0بود

سرکوب دلیران ترکمن

مبارزان بی باک کردستان

کردستان قهرمان رامیگویم

تمامی سالهای مقاومت ِیاران رامیگویم

سرکوب کارگر

به دست سرمایه دار

جنون سرمایه

درانهدام کار

سالهای پیوندسرمایه بامذهب

گلوله های حافظ سرمایه

باکتاب مقدس دست دردست

میگشت و

میکشت و

میکشد،

هنوزیاران را

دلاوران را

کارگران را

نهالهای تازه شکوفه داده را

زوحشت ِتنومندشدن هایشان

اما،ماراازاینهمه شقاوت چه باک

دوباره قدخواهیم کشید

زعمق این زمین داغ

دوباره باهم قدخواهیم کشید.بنفشه کمالی –تابستانبانگ سرمایههرروزصدای جهل

صدای اسارت

صدای سرکوب

صدای حماقت

صدای الله اکبر

افیون توده ها

درپهنای شهرهای به خون خفته

زادگاه دلیران گمنام

ازمناره های رذالت

وجنایت به گو ش میرسد

اتحادشوم مذهب وسرمایه

تنیده درهم

میکندشادی

درسرکوب کار

دست دردست هم

درسرکوب زن،کودک

برای این ابلهان مست وخونخوار

گریزی ازجبرتاریخ نیست

روزپاسخ دادن اَنان نزدیک است

به استقبال اَن روزبشتابیمبنفشه کمالی - ۲۷جولای ۲۰۰۸

جنگ طبقاتییاوه گویان مدافع سرمایه

برسرهرکوی وبرزن

بانقابهای فریبندهِ

گوناگونِ

مذهبی وملی،

دفاع ازمیهن ودین،

سلطنت ومشروطه،

ملت خودی،

راه رشدنکبت،

سنگرگرفته درپشتِ

دفاع ازمیهن،

تمامیت ارضی،

ملت خودی،

نظم نوین

باسلاح زنگ خوردۀ دموکراسی

خیل تبهکارمدافع سرمایه،

برعلیه کار

به عادت دیرینۀ خود

به میدان اَمده کنون

بافراخوان شومِ

اَشتی طبقاتی

دریک دست کتاب مقدس

دردست دیگرشعاردفاع ازملّت خودی

چو به دار

سرکوب

واستثمار

عربده کشان

برای دفاع ازمام وطن،

زوره سرمیدهند

اماکنون دیرزمانی است

که تنهاوتنها

یک جنگ قابل دفاع

برای کارگران وجوددارد

جنگ واقعی طبقا تی

مبارزه پرولتاریا

برعلیه بورژواری

هرگزازیانبرده ایم،

این نغمۀ دل نوازرا،

کارگران میهن ندارند.

میهن اَنان به پهنای تمامی جهان است.بنفشه کمالی - ۱3جولایدلاوران همیشه ماندگاربه یادتمامی رفقای رزمنده ام که همچون سروهای پرصلابت،استوارومحکم تااَخرین لحظه درمقابل جلادان جمهوری سیاه اسلامی ِسرمایه مقاومت کردند.

سالها،سالهای بیشماری

ازاَن لحظه های

جنون کورِسرمایه

برعلیه فرزندان کارمیگذرد

عزیزانم،رفیقانم،

دلاوران همیشه ماندگار

درذهن تاریخ مقاومت

زین پس اگرهزاران سال

سپری گردد،

یادمان مقاومت شمادردل تاریخ

حک گردیده،

سالهای سیاه ِجمهوری سرمایه

جمهوری اسلامی

هرگزاز خاطرۀ

تاریخ محونخواهدشد،

به بدنامی همیشه بمانددرذهن تاریخ

شقاوت هاوکشتارها ی این جانی

ولی یادشمایاران بی باکم

به گرمی وبه زیبایی

وباعشق و محبت

درقلوب مردم زحمتکش و

اَگاه همیشه جاودان باقی است

دروداتشین بریاران بی باکمبنفشه کمالی -۴ اوت

خاطراتدرامتدادِجاری زمان

خط سرخ تاریخ به خاک خفتگان

اماازپای نیفتادگان را َ

باتمامی اَرزوهای تیرباران شده هاشان اکنون

درتمامی فصول

احساس میکنم

باکوله باری ازخاطره

دراین مسیرمبارزه بی امان

همه فصول اکنون

رنگ سرخ وخونین

برچهره دارند

رنگ انقلاب

رنگ مبارزهبنفشه کمالی -۱۵اوتفریادی ازدرون(به یادفرشته نجاتی وفرشته های بیشمارِقربانیان جهل ومذهب)

صدای فریادت را،

دردبیکرانت را،

ازدیرباز،

ازاعماق قرون گذشته،

تاکنون،درتاروپود،

وجودم عمیقانه حس میکنم.

نامت را

نامهایتان را

تک تک

فریادمیکنم

فرشته،

شهلا،

دعا،

وخیل بیشمار

به مسلخ بردگان را.

نامهای

قربانیان جهل ورذالت،

دین وبربرییت را،

ازاعماق وجودم فریادمیکنم.

نازنین دخترانِ زیبایی

وصداقت ودوستی

چه بزدلانه،بی رحمانه،

گلویتان رابریدند

باافیون توده ها،

مذهب ودین،

سنگسارتان کردند،

دردیاران ِحاکمیت ِجهل وسرمایه وتزویر،

زیبایی،عشق ودوستی است،

که به مسلخ برده میشود.

فریادشویم وبسازیم جهانی دیگررا

جهانی سرشارازدوستی،محوسرمایه،

جهانی که عشق رابه مسلخ نخواهندبرد.

ودختران،همسان ِپسران انسان شناخته میشوند.بنفشه کمالی – اوتناقوس سقوط سرمایهصدای سقوط سرمایه

درجاری زمان

درراستای خط ممتد

باشکوه مبارزه

درکشاکش درگیری

کاروسرمایه

طنین ریزش

دیوارسرمایه

ازورای

بلندگوهای

صاحبان سرمایه،

دلالان بورس،

خادمان تاریخی سرمایه

هر روزه به گوش میرسد

درجدال کاروسرمایه

شادمانه،بی صبرانه،

نویددنیای روشن اَینده،

کمونیسم

رهایی بشریت را

درذهن تاریخ

زمزمه میکند

اکنون کمونیسم واژه ای،

ایده ای که برسراسرجهان درگشت وگذاراست،

به استقبال باشکوه اَن بشتابیم.بنفشه کمالی - ۲۷سپتامبر
فرزادتبلورعشقعشق به نوع بشر

در وجوداَکاه وجوانت

فراترازمرزهای ساختگی سرکوبگران

فرای نژادورنگ ِساختۀ ذهنِ بیمارِنژادپرستان

فراترازجنسیت وپوست وخاک

بزرگ سال وکودک

عشق توبه انسانیت،انسان،مرزنمیشناسد.

ذهن اَگاه وپوینده ات

قلب عاشق وپرشورت

بندها ومیله های ارتجاع

وشکنجه وشکنجه گاه وشکنجه گررا

درهم میگسلد

به سراسرزمین پهناورسفرمیکند

وهدیه میکنی تنهادارایی ات را

انسانیت وقلبت را

علیرغم دردی که ازدردت

درتاروپودوجودمان حس میکنیم

به تومیبالیم

به تومیبالم

به توکه انسانیت رامعنای تازه ای بخشیدی

به بیکران صلابتت

باقلبی به گستردگی جهان

به تومیبالم

به ذهن وقلبت ،

که تمامی حهان رادراَغو ش گرفته است

دربندعفونیِ انسان کشِ کشتارگا ه رجایی

باتومرزهای باشکو ه انسانیت گسترده میشوند

وانسان معنایی تازه ونوین مییابد

انسان ترازنوین

زاده میشود

به تومیبالیم

به تومیبالم

ای مظهرپیامٍِ عشق واَزادیبنفشه کمالی -۳ژانویه ۲۰۰۹

درانتهای این سال...ازابتدا

ازسالها

وبیشمارسالهای سخت وشوم

چگونه بازگوکنم

که دربهارزندگی-

شکوفه ها،جوانه ها،نهالان نورس امید-

به زیرپای غاصبان ِزندگی،به ضرب تیر

به پای دار،به پشت میله های بند

لگدمال میشوند.

درانتهای این سال

که کاردربند ِسرمایه

علم اسیرِجهل

زن اسیرمذهب وسنت است .

دراین سالهای آدم کـش

به دست مذهب وسرمایه

مابیاداَن خیل عاشقان

که دلیرانه،صادقانه

به پای چوبۀ داررفتند-

سرودِجاودانگی سَرخواهیم داد.

برای شکوفه ها،جوانه ها،نهالهای سرخ

خواهیم خواند.

وپیوندی باآنان

که هیچ تیری،داری وبندی

نگسلد آن پیوندرا

درانتهای این سال...بنفشه کمالی

20 مارچ 2009


ملودی پیوندبشریبرای فرزادکمانگرمعلم محبوب،مسئول ومقاوم که درزندان رجائی کرج دربندعفونی به اسارت کشیده شده است وبادفاع ازتمامی ارزش هاومعیارهای انسانی وجهانشمول بشری ودفاع ازبشرسرکوب شده باعملکردبرجستۀ خویش نشان دادکه درزیرفشارو شکنجه،انسان ِ اگاه انسان باقی خواهدماندودرباطلاق ودراوج سیاهی هاچه زیبا گلهایی میرویند،برپامیمانندوقدمیکشند.

انسانهای آگاه هرگزاسیرازخودبیگانگی نمیشوندوثابت شده است که انسان آگاه برندۀ نهایی مبارزۀ طبقاتی است.بالهای بلنداندیشه ات

اوج میگیرند

بالاو

بالاو

بالاترمیروند

بالهای

اندیشه ات

تادوردست ها

تا بی نهایت ِ

مرزهای ساختگی را

درمینوردندبالهای بلنداندیشه ات.

ازخط زمان ومکان

عبوری ِ،پیوندی،

پرشوروعاشقانه وسرکشانه داری

درکنارِکودکان ِکار،درمسلخ این نظام

درجبهۀ کاربرعلیه سرمایه

بادرس دادنت،اَموختنِ تقسیم ِ هرآن چه

انسانی وخوب وبشری است-

درحیطۀ گستردۀ این بزرگ،بندی خانه

بالهای بلنداندیشه ات

اوج میگیرند

فراترازمرزوبوم خودی

عشق راتقسیم میکنی

بادادن تک تک اندامت

ملودی عشق به بشریت

آفریده میشود.
باتقسیم هراَن چه که هست وداری.

فراترازمرزخودی

بالهای اندیشه ،

دامنۀ عمل

درتوازنی شگفت

باهم دررقصی همگون

ازایده های بشری

ملودی زیبایی متولدمیشود.

به یادتو وبه نام تومیشود.

اَری به کودکان کار

نویدرویش وپویش

شکوفتن ورهاشدن میدهی

به کودکان کار-

بابلنداندیشه های سترگت.بنفشه کمالی. 24ماچ 2009


مهمانی باغچه ات(شعری برای تو)باشوقی عظیم
باپایی بی تاب
به مهمانی باغچه ات
خواهم شتافت.

به مهمانی باغچه ات
دریک صبح گرم تابستان
باعبورازجاده های
گرم مهربانی
آنگاه که -
شکوفه های نورس بهار
دراوج رویش خویش
حرکتی دوباره را
نویددهند
به دیدارتو

دیداردوست
دردامن ِگرم باغچه ات

باهم
به شادی خواهیم نشست.
باهم

بایادیاران
درمهمانی کوچک ِباغجۀ ات
باهم دنیارا
بانگاهی تازه
ازدریچۀ
باغچه
به تماشاخواهیم نشست
باهم
اَری درباغجۀ کوچک ات.بنفشه کمالی.اپریل 2009


یادهای فراموش نشدنیبه مناسبت اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

این شعررابه کارگرِان مبارزصنعت نفت ودیگرکارگرانی که درپلایشگاه هاوکارخانجات گرم وسوزان جنوب باچهره های سوخته ازاَفتاب داغ وبی امان وسوزندۀ جنوب،بادستهایی همیشه َاغشته به سیاهی نفت،روغن،قیرو خسته ازکارسخت ومداوم درگرمای طاقت فرسایی به کاری طاقت فرساترمشغول بودندوعلیرغم تحت استثماروفشارکارفرما،روساونمایندگان دولت سرمایه داری،قهرمانانه به مبارزه ومقاومت درمقابل حاکمیت سرمایه وکارگزاران اَن بااعتصابات خود به مبارزه برخاستندتقدیم میکنم.

به اَنهاکه درادوارمختلف زندگی خویش بااتحادوهمراهی باهم طبقه ای های خویش وبااعتصاب عظیم وباشکوه خودباعث بسته شدن رگ تنفسی رژیم سرمایه داری ودیکتاتوری پهلوی شده وضربۀ نهایی رابه اَن رژیم ضدکارگری واردنمودند.

بادرودگرم به دلاوران نفت وتمامی کارگرانی که روزانه درجدال ومبارزه باکارفرماودولت سرمایه داری اسلامی در ایران وبورژوازی درنده واستثمارگردرسایرنقاط جهانندوروزانه درحال مبارزه برای گرفتن حق و حقوق خودوحاکم شدن برسرنوشت خویش میباشند.

به امیدهمبستگی جهانی کارگران برعلیه سرمایه داران وپیروزی نهایی کاربرسرمایه درتمامی پهنۀ گستردۀ جهان وبا اَرزوی عملی شدن این شعاراساسی وپایه ای مانیفست کمونیست" کارگران حهان متحد شوید".

به امیدروزتاریخی دیکتاتوری پرولتاریاوبرقراری کمونیسم درسراسرجهان.هرروز3 بار

هربارممتد

باسوتی دلخراش

خیل عظیم کاررا

دردرون ُوِرکشاپ(1)

بی امان

فرومیبلعید.

دردرون حفرۀ سوزان

میبلعیدنیروی کاررا-

ماشین سرکوب سرمایه

یادها،یادگارها

درذهن کودکیم

دربلوغ زودرس ِ

فرزند کار

فرزندان کار.

سوخته چهره ات ازکار

دراوج گرما

تصویر همیشگیت

به یادگارمانده ات.

با بیلرسوت(2)

بوی نفت وکار ِکارخانه

سروده های جانِ سوختۀ

توویارانت را

زمزمه میکند-

درذهن کودکی ام

باتوهرصبح

ظهر

وغروب ِ

سوت های بلندکار

لحظه به لحظه

به تجربه نشستم.

اَنگاه که دستان مهربانت

غرق سیاهیِ

دودونفت وروغن

سِِپرتاس را(3)

پدرانه،مهربانانه

ازدستان بی تاب

و کودکانه ام

بازپس میگرفت

ودرخشش چشمانت .

بعدازسوت کار

بارفیقانت به گاه نهار

شوق تقسیم،اشتراک

شورِ بخشش ِ

اندک دارایی ات

باصدایی مشتاق

نرم وآرام گفتنت:

رفقا

غذای امروزبامن.

ومن-

وماکودکان نسل کار

کودک ِ رشدیافته

دردامن کار

کودکانه

خیره درچهرۀ سوخته ات

به دستانۀ اغشته به نفتت

درستایش تو

درصف کار

بانفی این نظام

رویشی ناگزیررااَغازمیکردیم و

تاریخ،اجتناب ناپذیری خویش را

دربراَمدی دوباره باخروش کار
برعلیه سرمایه

درمن

درشمافرزندان کار

به اثبات میرساند.بنفشه کمالی -اول ماه مه 2009(1)ورک شاپ درمناطق جنوبی (خوزستان) به کارخانه اطلاق میشدواززبان انگلیسی اقتباس شده بودودربین کارگران وخانواده های اَنان اینگونه کلمات که ریشل انگلیسی داشته متداول بود.

(2)بیلرسوت لباس فرم بخشی ازکارگران شرکت نفت بود که به رنگ اَبی تیره و کارگران بایداین لباس فرم رادر موقع کاربه تن میکردند.

(3) سِپرتاس ظرفی معمولا فلزی که از 3 قطعه (طبقه) تشکیل شده بود.این 3 قطعه به وسیلۀ یک دسته به هم وصل بودند.کارگران صنعت نفت وپالایشگاه معمولا"غذایشان رادراین ظرف باخودبه سرکار میبردندویا اینکه در موقع خوردن نهارخانواده هایشان غذای اَنهارادراین ظرف برای آَنا ن به کارخانه میبردند.

زخمی عمیق


شعری برای مردم تحت ستم وسرکوب ایران که سالهای طولانی درزیرسلطۀ رژیم ارتجاعی سرمایه داری جمهوری اسلامی به سربرده واکنون اَرام اَرام ازدرون لاک خویش سربرون کرده وزمین رازیرپای دشمنان خویش به لرزه درمیاَورند.به امیدادامۀ مبارزه وشرکت کارگران وزحمتکشان وحزب طبقۀ کارگردر این حرکت اغاز شده. بنفشه کمالی

سالیان دراز
برپیکرت
زخمی عمیق
نشسته است
زخمی عمیق
به درازای 30 سال
برپیکرت
به درازای شب
شبهای سیاه ِبی پایان
شبهای سردوطولانی و
مردم کش
زخمی عمیق
به عمق 30 سال
اینک که ترامجالی است
میخروشی ومیجوشی
میدانم _
که زخم عمیقت
باشوروهمبستگی ومبارزه
اَرام اَرام ترمیم خواهدشد
این زخم عمیقت
بنفشه کمالی. 22 جوندریغابرای یاران مبارز،اشناونااشنایم،برای زنان ومردان،دختران وپسران جوانی که بیباکانه درمقابل ارتجاع اسلامی ورژیم سرکوبگرسرمایه داری هاروعریان درطول 30سال حاکمیت این رژیم دیکتاتوری(جمهوری اسلامی)،استثمار،زندان،شکنجه،اعدام وتبعیض جنسی درحق زنان ایستادندواکنون طوفنده چون رودی خروشان به حرکت درامده اندوهراسشان ازمردن نیست. به امیداینکه این رودخروشان درادامۀ حرکت خویش،ریشۀ وعامل این همه بیعدالتی راکه سیستم بردگی مزدی(سرمایه داری)به شیوۀ قرون وسطی ان(حمهوری اسلامی) است را از بن برکنندوجامعه ای نو وعاری ازاستثمار،ارتجاع وسرکوب،که دران شکوفایی هرفردمستلزم شکوفایی همه است رابنانهند.به امیدان روز.
دریغا،بهترین یارانِ،مرا

یاران خوب،بیدار و

گلگون مرا

یک به یک

کشته و بر دار زدند

پاک دنیایِ رویای مرا

دزدیدن و

برخاک زدند

پاک دنیایِ مرا.

نیست ترسی

زبیرحمی و سرسختی

این جلادان

مادوباره

مثل ان دور زمان

بانگاهی تازه

بادستی پر

ازتجربه و

اگاهی برمیخیزیم

اما اینبار

باتازه برخاستگان،

طرح ریزان جهانی نو

برمیخیزیمبنفشه کمالی

جولای 2009،23
تیرباران تو،تیرباران قلبمبیادهمۀ مبارزان کمونیست،کارگران وزحمتکشانی که درکردستان وسایرنقاط ایران تااَخرین لحطه به مبارزه ومقاومت درمقابل ارتحاع اسلامی ادامه دادندوتوسط رژیم دمنشانه به جوخۀ اعدام سپرده شدند.

بیادکارگران وزحمتکشانی که دردهشتناکترین شرایط بمباران هاوکشتارهابه مبارزه ومقاومت درمقابل ارتحاع ادامه دادند.

یادتمامی اَن عزیزان گرامی باد.وقتی که

قلبت را

قلبتان را

درپاوه،کامیاران

سنندج وسقز

به گلو له بستند

قلب من نیز

باتو

باشماها

به گلوله بسته شد.

دراَن هنگام

که مزدوران سرمایه

جلادان دین پرور

تن مجروح تورا

ای فرزندکاروعشق وصداقت

زیرپالگدکوب کردند

وقلب ترا مزورانه نشانه گرفتند

دراَن دوردورها

بزدلانه

خارج ازشهر

ازهراس شان-

زجوشش وخروش مردمی

درفرودگاه سنندج

به رگباربستند

اَن زمان قلب مراهم نشانه گرفتند

من هزارتکه گشتم

باتو

باشمایاران گلگون وشجاعم

وهنوزدردرون میگریم

برای ازدست دادنتان.
جانهایی اینگونه شریف

اینگونه سترگ

اینگونه بی همتا

وای برمن جه گذشت

ازاَن همه ددمنشی های

این مزدوران

باورم نیست هنوز

باورم نیست هنوز

کاش خوابی

یافقط کابوسی

بودکه میدیدم

ولی افسوس بدینگونه نبود.

خانه ات را

خانه هاتان را

در سنندج

بمباران کردند.

خانۀ جانم بمباران شد.

تیرباران

اعدام

بمباران

هرچه ویران ونابودکردند

توبازبرخاستی

تودوباره

دیریازود

برخواهی خاست

باهمۀ سرکوب شدگان

برمیخیزی.

اَن روزشکوهمند

دوباره بازمیاَید

وماسرشاراز

شوروامید

میخوانیم نغمه های

دلپذیرپیروزی را

بازمیاَیم،میاَیم

باردگرسنگرها

برپاخواهیم کرد

وخواهیم ساخت دنیایی نو

که دراََن هیچ کس

دیگری را

خواروذلیل نشمارد

دنیایی عاری ازبربریت

سرشارازهمبستگی

وانسانیت .
بنفشه کمالی. 3اوت 2009یادکسی که دیگرنیستشعری به‌یاد‌رفیق‌شاهدخت‌شادیمقدم

به یادرفیق شاهدخت که خیلی زودازمیان عزیزان،رفیقان ودوستان خودرفت وبارفتنش اندوهی عمیق وجانکاه وجایی خالی ازخودرابرای همیشه درمیان عزیزان خودبه جاگذاشت.

زندگی کوتاه شاهدخت سراسرمملوازمبارزه،زندان،تحمل شکنجه ودفاع ازاَرمان وایده های سوسیالیستی-کمونیستی واَزادیخواهانه بود.عدالتخواهی ومقابله بابی عدالتی یکی ازخصوصیات برجسته اوبود.دراین روزهاکه رفقاوهمرزمان وهمبندی های سابق او(رفیق اَذرال کنعان ازهمبندی هاودوستان رفیق شاهدخت درزندان بود.رفیق اَذرال کنعان درفیلمی که دراینترنت گذاشته شده است به افشای جنایت های شکنجه گران رژیم جمهوری اسلامی پرداخته وپرده ازروی تجاوزجنسی به زندانیان برداشته است.)به افشای اعمال جنایتکارانه رژیم برعلیه زندانیان سیاسی میپردازندوچهرۀ این شکنجه گران راهرروزبیشتروبیشترازروزپیش افشاء میکنند.نبودرفیق شاهدخت بیش ازبیش برای یارانش که خوشبختانه زنده هستندکه ازاین جنایات پرده بردارندبیشتراحساس میشود.


شاهدخت هم مثل همه مبارزان،زندانیان سیاسی،اَزادیخواهان،کارگران وزحمتکشان منتظرروزوروزهایی بودکه توده های مردم به جنایات رژیم درزندانهاودراعماق جامعه پی ببرند.اوبی صبرانه امیدواربودکه روزی شاهداعتراضات وتحولات برعلیه جمهوری اسلامی درجامعه باشد.متاسفانه مرگ زودرس این امکان مهم راازاوودیگرمبارزانی که درزندانهاودرزیرشکنجه به مقاومت دست زدندودیگردرمیان مانیستندگرفت.

به یادهمه اَنهاکه دیگربامانیستند،امافناناپذیرند.یادت

یادهایت
یادهای همیشه زنده
وپرجوش وخروشت
درضمیر ِجستجو گرمان
بی وقفه باقی است
وحضور مداوم ترا
بازگومیکنند.
یادت

درهرشاخه‌‌ای که میروید
گلی که میشکفد.
بازی‌شاد‌و‌سرخوش-

اردکهای بازیگوش-
کناربرکه،که دوستشان میداشتی
همیشه

همه جا
حضوری‌مهربانانه داری.
درتنهایی عظیم شریفه
دردیدارهای همیشگی و

خستگی ‌ناپذیربهروز-

ازتو‌باگلبرگ ‌های‌گلگون
درسکوت عمیق ِو غمی
ناگفته درچشمان پرویز
در‌سکوتهای‌تلخ
در‌هر‌اَنچه‌که‌هست
دردلخوشی های کوچک

واندوه های بزرگ
درهراَنچه ‌که میجوشدومیدرخشد
حضورت مدام تجربه میشود.
حضور مهربانت -

درراستای عدم وجودت
هر‌لحظه‌سخت‌احساس میشود.

انگار دیروزبود-
که رفتی ودیگربرنگشتی
انگار...


بنفشه کمالی21.8.2009

خاوران، زمین یاران،سرزمین مناَرامگاه خاوران

اَرامگاه ِیاران ِمن

گلزارخاوران-

برای من

برای ما

تنهایک اَرامگاه نیست

اًنجاجای دیگریست.

اَری

اَنجابرای من

برای ما

انگارسرزمین دیگریست.گلزارخاوران

زمین وسرزمین
عاشقان ِبه خون ِخوددرغلطیده

باشقاوت جلادان،

برگرفته ازکتاب مقدس اَسمانی شانخاوران-

گورستان خاوران -

گلزارخاوران-

جاداده درخود

هزاران گل بی خار

پرطراوت وپرخون

خوشبو

گلهای گلگون

قتل ِعام شدۀ سال67

به دست مکاران ِ

راه امام

به فرمان امام،

این کابوس ِنسل ِ

به سلاخی برده شده

به فرمان اواَهسته واَرام

دراین گلزار

قدم بردارید

ترسم بدنهای شکنجه شدۀ

یاران گلگونم

تاب درد ِبیشترنیاورند.

اَرام واَهسته

به دیدار یارانمان رویم و

گام برداریم

مبادابیشترازاین

اَزارببینند.

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net