لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۳/۳۱

آزاد زمانى / تحولات سیاسی جامعه ایران کمونیسم دخالت گر میطلبد!1. مردم ایران علیه حکومت اسلامی به خیابانها آمده اند. اعتراضات وسیع توده ای تقریبا درهمه شهرهای ایران درجریان است. بعد از انقلاب 57 هیچگاه به اندازه امروز مردم عاصی علیه دولت اسلامی قیام نکرده اند. هیچگاه دولت و دستگاههای سرکوبگر به اندازه امروز درحالت تدافعی قرار نگرفته اند. این تحرکات تنها شامل یک نسل یا یک قشر خاص اجتماعی نیست. صرفا محدود به درخواست یک مطالبه خاص نمی شود.رادیکالیزم این تحرک تحت اتوریته هیچکدام از جناجهای حکومتی نیست.جنبشی وسیع وتوده ای امروز حکومت اسلامی را به چالش کشیده است. درست است مردم به بهانه انتخابات به خیابانها آمده اند اما مردم شکافهای درون حاکمیت را به نفع خویش عمیق ترمیکنند هیچگاه مردم ایران شکاف برفرق سردشمن اصلی خویش را اینگونه تجربه نکرده اند به همین علت مردم این چند روز زور میزنند شکاف را کاری ترکنند. قدرت اعتراضی مردم دستگاههای سرکوبگر ومحافظان نظام اسلامی را مستاصل وسراسیمه کرده است. حتی ناظرین برحقایق و وقایع این چند روز حیرت زده شده اند و قدرت تصمیم گیری ودخالت را ندارند بلکه به تفسیر وارونه اوضاع عینی جامعه می پردازند.
2. میدیای امپریالیستی و رسانه های حکومتی تلاش میکنند جنگ مردم ایران را علیه حکومت اسلامی به حساب یک جناح ازحکومت بگذارند. بخش عمده ای از اپوزسیون جمهوری اسلامی پشت سر این جبهه ارتجاعی و ضد انقلابی رفته اند.
3. جامعه درالتهاب تحولات سیاسی می سوزد. برخی صرفا به اتخاذ مواضع رادیکال دل بسته اند. پرداختن به صورت مسئله،رنگها وظواهر تحرکات را بخوبی تشخیص می دهند وتفسیر میکنند. اما ازهرآنچه که دربطن ومتن وقایع جامعه میگذرد غافل هستند.
4. درحساس ترین بزنگاههای سیاسی واجتماعی تنها پا فشاری بریک رشته احکام بدیهی نمیتواند تنها پاسخ به مبارزه عملی طبقه کارگر ومردم معترض جامعه باشد. کمونیستها عناصر وفرقه های مذهبی نیستند که ازدخالت اجتماعی درگره هی ترین مسایل سیاسی جامعه خود را کنار بکشند. کمونیستها به کوچکترین تحولات دنیای پیرامون خود حساس هستند وباید بمثابه نیروی پیش رو و دخیل رویدادها و وقایع را به نفع طبقه کارگر هدایت کنند.
5. پرداختن به تفکیک آحاد یک جامعه اعتراضی با گرایشات درونی آن که درحال غلیان وجوشش است کاری غیرممکن ودرشرایط عدم توازن قوا بیهوده بنظر می رسد. نمی توان عناصروگرایشهای یک جنبش اعتراضی عمومی را با یک نسخه صرفا رادیکال ازهمدیگر تفکیک کرد.
همانطور که درخیزشهای انقلابی 1905 روسیه ومتعاقب آن 1917 کسی ازمردم نخواست که برگردید خانه هایتان ، کمونیست ها نگفتند حمله به کاخ تزار کار مانیست کسی نگفت شورش مردم را به حکومت تزار به فردای بعد از تشکیل شورها موکول کنیم. کمونیست ها نگفتند پایین کشیدن حکومت تزار کار ما نیست برعکس دخالت کمونیستها وسازماندهی آنان در خیزش های توده ای ونقشی که دراعتراضات آن مقطع بازی کردند آنها را به حزب دخیل سیاسی درفردای انقلاب برای کسب قدرت سیاسی تبدیل کرد.
لنین ویارانش درحزب بلشویک نقش بازی کردند اعتراضات را سمت وسو دادند ونحولات جامعه را رهبری کردند وپیروزیها اجتماعی را به نفع طبقه کارگر روسیه به اتمام رساندند.
6 . یک تبیین درمورد رویدادهای اعترضی جاری این است که هیچ جایگاهی برای حضور مردم دراعتراضات دوره اخیر فارغ از جناحهای حکومتی قایل نیستند. تمام تلاش مردم معترض رابه حساب جناحهایی ازحکومت که بازنده انتخابات ریاست جمهوری هستند می گذارند. سبزوسیا را می بیند. برای کمونیست وکارگر دراین اعترضات جایگاهی قایل نیست انسانهایی را که دراین اعتراض شرکت دارند وسی سال است زندگیشان درجهنم جمهوری اسلامی تباه شده است ، زندانی کشیده اند، شکنجه شده اند ، عزیزانشان اعدام شده اند ، حق طلبی شان سرکوب شده است نمی بیند ، جوانان عاصی وخسته ازشرنظام اسلامی را که اکثرا به طبقه کارگر ایران تعلق دارند نمی بیند، زنان ستمدیده وقربانی خشونت هار حکومت اسلامی را درخیابانها نمی بیند، تعرض رایکالیزم اجتماعی را به نیروهای سرکوبکر پاسدارخانه ها و کلانتری ها و مراکز دولتی درخیابانهای تهران ، اصفهان ودیگر شهرها نمیبیند ،این تبیین اشکال دارد ازدرک رفتارهای اجتماعی روانشناسی اعتراضی وتوده ای مردم ایران عاجزاست. به همین علت ایستادن درموضوع رادیکالیسم مخالف جریان را برگزیده است.
7. شکی نیست رقیب اصلی دولت احمدی نژاد یعنی موسوی وهمپالانش با حمایت میدیای امپریالیستی متوسل به فریب افکار عمومی شده اند. اینها سعی میکنند نارضایتی میلیونی مردم را درجهت منفعت سیاسی خویش هدایت کنند.درمقابله با رقیب خویش ازهرحربه ای سود می جویند که مردم را به سیاهی لشکر خود درجنگ قدرت تبدیل کنند. فریب دادن افکار عمومی با برپایی شوهای تلویزیونی ومناظره کاندیداتورها بخشی ازپلان تطمیع مردم به شرکت درانتخابات بود. اگرچه رژیم به کمک اعوا وانصارش درخارج وداخل با تبلیغات توانست مردم را پای صندوق های رای ببرد اما روند فریب دادن مردم با بالا گرفتن دعواهای انتخاباتی دیری نپایید به اعتراضات عمومی تبدیل شد. ابتدا جناج های بازنده با تصور اینکه می توانند مردم را سپربلای خویش برای دریافت امتیاز ازطرف مقابل کنند،هورای کودتای سبز مخملی را درمقابل کودتای سیاه سرکشیدند. برخلاف محاسبات بازیگران حکومتی و تصورات خیل دنبالچه هایشان مردم نبرد اجتماعی خویش را درخیابانها علیه نهادهای حکومتی آغاز کردندوسریعا جبهه رادیکالیزم اعتراضی از خیابانها ومراکز شهرها گشود ه شد آنچه از نبردهای اجتماعی این چند روز به چشم می خورد تصویری از پیشروی مردم وعقب زندن جناحهای حکومتی دربسیاری از جنگ وگریزهای خیابانی است.
8. رادیکالیرم اعتراضی مردم دراین چند روز پرالتهاب ازیک سو به شدت مورد تعرض نهادهای سرکوبگر رژیم اسلامی قرار گرفت.ازسوی دیگر جناج بازنده انتخابات به کمک آیات عظام وایت الله بی بی سی ، سی ان ان و همه جریانات ضد انقلابی تمام توان خویش را بکار گرفته اند تا گسترش اعتراضات را به زیر خیمه سبز هدایت نموده ومهارکنند.
واقعیت این است مردم عاصی از شر کلیت نظام جمهوری اسلامی با همه جناحهایش دراین جنگ نابرابر شرکت کردند. تاهم اکنون جنبش اعتراضی مردم علیه جمهوری اسلامی مستقل از بازیهای جناجی حکومت دستاوردهای عظیمی را به نفع خویش تمام کرده است. سران رژیم و مسولین ارگانهای نظام اسلامی به گریه کردن وتقلاکردن ونماز رفع ورجوع خواندن برای خلاصی ازدست مردم انقلابی پناه برده اند. اما هنوز جنگ وگریز ادامه دارد روند اعتراضات به هرمیزانی که پیش میرود بازنده این نبرد جناحهای جمهوری اسلامی هستند. مردم قدرت خویش را دربرابر سبوعیت رژیم اسلامی به نمایش گذاشتند. مردم معترض امیدوارتر از گذشته به اراده اجتماعی خویش برای سرنگونی جمهوری اسلامی پی برده اند.مردم ضربات خود را توسرنهادهای پلیسی وامنیتی که نماد اقتدار رژیم اسلامی محسوب می شوند زده اند وتوان نیروی خویش را برای پییشرویهای جنبش توده ای تا سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام کردند.
9. چنبش ردایکالیزم اعتراضی مردم که طبقه کارگر و مردم زحمتکش جامعه را دربرمیگیرد دراین دوره همانند دوره های گذشته ازخلا رهبریت وتشکل رنج می برد عدم رهبریت سیاسی ودخیل به نمایندگان ریز ودرشت بورژوازی ایران این فرصت را میدهد با اتکا به ابزارها وامکانهایی که دراختیار دارند ازتوان این جنبش درجهت منفعت خود استفاده کنند.
طبقه کارگر ایران متشکل نیست.رهبران کارگری را رژیم اسلامی به گروگان گرفته است. محافل کارگری وفعالین کارگری به شدت پراکنده هستند. سه دهه سرکوب رژیم اسلامی مانع دخالت مستقیم کمونیست ها در سازماندهی نیروی طبقه کارگر برای دخالت سیاسی درسرنوشت جامعه شده است. با این حال فعالین کمونیست و رهبران عملی طبقه کارگر ازهر امکان وفرصتی برای مبارزه طبقاتی با رژیم اسلامی سرمایه داران دریغ نکرده اند. کمونیست ها، هموراه مبارزین پیگیر و سازش ناپذیر مبارزات تودهای مردم آزادیخواه وبرابری طلب درتقابل با رژیم هار سرمایه داران درایران بوده اند. درطول سی سال عمر جمهوری اسلامی درهمه عرصه های سیاسی واجتماعی نقش ایفا کرده اند ومیدان را بر احزاب وجریانات ارتجاعی وسازشکار با جمهوری اسلامی تنگ کرده اند. دربزنگاههای سیاسی واجتماعی جامعه ایران مدافع سرسخت طبقه کارگر وتوده مردم آزادیخواه جامعه بوده اند.
10. درشرایطی که رژیم اسلامی سرمایه داران ازدرون دچار تشتت و انشقاق است، دچار بحران سیاسی واقتصادی است، ارکان قدرتش نزد افکارعمومی مردم زیر سوال است . سیادت سیاسی ومشروعیت اجتماعیش را ازدست داده است
درشرایطی که جناحهای بورژوازی ایران درحال تجدید آرایش درقدرت سیاسی هستند احزاب وسازمانها وشخصیتهای طبقه حاکمه برای به روز کردن حکومت سرمایه داران صف کشیده اند متحد می شوند وکشمکش برسر اداره حکومت با استانداردهای متعارف سرمایه داری درجریان است میدیای نوکر انقلاب معتدله ی سبز مخملی را دربوق وکرنا کرده اند. با تبلیغات و فریبکاری مردم را با قبا ودست بند سبز به میعادگاه حکومت اسلامی می برند.
بخشهای زیادی از مردم متوجه شده اند. نافرمانی می کنند به علم سبزو سیاه پشت کرده اند. توده وسیعی ازمردم خلاف جریان ، درخیابانها جنگی همه جانبه را شروع کرده اند راهپیمایی و تظاهرات ازخیابانی به خیابان دیگر کشیده می شود.قدرت رایکالیزم اجتماعی اعتراضی به اندازه ای است که جوانان پاپیون سبز وفریب خورده را با خود به جنگ با نهادها ومقرهای حکومتی می کشاند. فضای اعتراضی ماتریال اعتراضاتی وسیعتر را دراختیاررهبران عملی وتوده ای میگذارد.
دراین وضعیت کمونیست ها نمی توانند میدان را به بازیگران مرتجعی که خاصیتشان به وجود این رژیم بستگی دارد واگذار کنند. میدیای جهانی میخواهند نخست وزیر اسقاطی ده شصت را بازیابی ورنگ ولعاب کنند وبه مردم قالب کنند. باید عرصه را به بازیگران صحنه این نمایش ارتجاعی تنگ کرد. باید کمونیستها ورهبران عملی طبقه کارگر به اعتراضات رادیکال اجتماعی دامن بزنند. باید کارگران ومردم آزادیخواه را برای درهم کوبیدن دستگاه حکومتی سرمایه داران و عقب زدن نیروهای ارتجاعی درصحنه سیاسی جامعه به میدان آوریم.

ازاد زمانی
27 خرداد 1388

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net