لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۴/۵

آزاد زمانى / فریاد "مرگ برجمهوری اسلامی!" خواست انقلابی مردم برای سرنگونی رژیم اسلامیست!

مردم درخیابانهای تهران ودیگر شهرها فریاد می زنند "مرگ برجمهوری اسلامی! وای به روزی که مسلح شویم! این شعارها ودهها شعار انقلابی دیگر ندای اعترض مردمی است که از جناحهای حکومتی عبور کرده اند. با قدرت اجتماعی خویش طرفداران اسلام سبز وسیاه را پس زده اند.می جنگند، سرکوبگران حکومتی را به مبارزه می طلبند ومیگویند، جمهوری اسلامی را نمی خواهند.

نبرد مردم با رژیم اسلامی درجریان است. روزهای مهمی است. تاریخ مبارزه انقلابی مردم علیه ضد انقلاب اسلامی رقم می خورد.صدای انقلابی مردم ازدیوارهای سانسور وسرکوب می گذرد.ندای آزادی خواهی مردم، دنیا را متوجه خویش میکند. ضد انقلاب هم اعتراف میکند انقلابی درجریان است! میدیای امپریالیستی و ضد انقلابی هراسان درتقلای ایجاد سد ومعبربرای منع این روند انقلابی هستند.
خیابانهای تهران صحنه صف آرایی میان انقلاب وضد انقلاب است. جامعه ایران امروزصحنه تعیین تکلیف برسر دو روند اجتماعی است. روندی که سرنگونی رژیم اسلامی را دردستور کار دارد وروندی که سازش با جمهوری اسلامی و تعدیل نظام موجود را پیشه کرده است وسرنگونی جمهوری اسلامی را نمی خواهد.
طرفی با اقدامات ضد انقلابی میخواهد رنگ دیگری برتحرکات انقلابی بپاشد. لباس دیگری برای نخواستن مردم بدوزد. ناامیدی وشکست را به این تحرک اجتماعی تحمیل کند. ایت الله ها، منبر نشینان مرتجع ، اکثریتی ها وتوده ای ها ی مجذوب خط خمینی، ناسیونالیست های شکست خورده پرو غرب ، میدیای ضد انقلاب ودولتهای مشترک المنافع تجاری وسیاسی با رژیم اسلامی افکار عمومی را به نا کجا آباد هدایت میکنند به سازش با شیخ سبز پوش اسلامی می کشانند. اینها در جبهه ارتجاع علیه انقلاب مردم آزادیخواه وبرابری طلب صف کشید ه اند.

طرفی دیگر، مردم انقلابی هستند؛ طبقه کارگر وزحمتکش جامعه، زنان ستم دیده ازرژیم اسلامی وجوانانی که ازشرجمهوری اسلامی به تنگ آمده اند، کمونیست ها، سوسیالیست ها هستند که برای درهم کوبیدن نهادها وکلیت نظام اسلامی تلاش میکنند.نیروی عظیم اجتماعی است که به خیابانها آمده اند، کوچه به کوچه وخیابان به خیابان دارند می جنگند، دربرابر یورش مزدوران رژیم اسلامی سینه سپر کرده اند وعقب نمی نشینند. نداها و... وجوانانی هستند که به خانه هایشان برنمی گردند وآزادی را برای همه می خواهند. نیروی خروشان مردمی که دستگاههای سرکوب حکومتی از مقابله با آن عاجز هستند. میدیای مرتجع توان گول زدنش را ندارند. این صف گسترده است قدرتمند است. رادیکالتر می شود. پیش می رود وعقب نمی نشیند. بیشتر می خواهد وکوتاه نمی آید. سازش نمیکند. می جنگند. جانبازی می کند وتسلیم نمی شود. هردم تجربه ای را کسب میکند وجلو میرود.

رویا رویی میان این دوجبهه درهمه ابعاد روبه گسترش است جبهه ضدانقلاب ازامکانات دولتی درسطح بین المللی وداخلی برخوردار است. میدیای تبلیغی را دردسترس دارد. دولت ونهادهای سرکوب رادراختیار دارد. گروههای خشونت وترور را دراختیار دارد.ازهمه ترفندها برای درهم کوبیدن ومستاصل کردن مردم معترض استفاده میکند.

اما جبهه انقلاب، تنها به نیروی عظیم اجتماعی وطبقاتی انسان کارگر وزحمتکش جامعه متکی است به اتحاد توده های عاصی از رژیم اسلامی اتکا دارد. به نیروی میلیونی مردم معترض متکی است. به رهبران انقلابی ولیدرهای جوان حی وحاضر درمیدان مبارزه متکی است.
تاهمین حالاهم صف متحد ومعترض مردم توانسته است، دمار از روزگار پلیس وپاسدار وسفسطه گویان هوادار ماندن جمهوری اسلامی درآورد. بیش ازده روز است خیابانها مال مردم معترض است.این نبردهای خیابانی ومقاومت توده ای دستاوردهای بزرگی را برای جنبش انقلابی تودهای مردم کارگر وزحمت کش بهمراه دارد. تحرکات انقلابی جاری قابل گسترش درابعاد وسیعتر وقدرتمندتربرای تداوم انقلاب اجتماعی علیه رژیم اسلامی است. باید این صف را سازمان داد متشکل کرد تقویت کرد. متحد وحمایت کرد.

آزاد زمانی
4 تیرماه 1388

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net