لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۲/۱۳

شمه صلواتی / دلارا را کشتند.

دلارا را کشتند. دلارا را کشتند.
شنیدی؟
نقاش جان وجهان را کشتند.
باشنیدن این خبر
تنم سرد و بی حس شد.
برروی پله های تراز ِخانه که به باغچه منتهی میشد-
نشستم وفکر ناخوداَگاه مرابا خود بردبه ساحل دریای شمال.
بانگاهی پرازحسرت به آب خیره شدم.
آنجاکه هرازگاهی میزبان زنی بود.
زنی بنام دلارا-
که جنایتکاران به قتلش رساندند.
زنی که ساحل رامیشناخت و
باریتم آب شعرمیگفت.
زنی که رنگ دریا را میشناخت-
باغچه را میشناخت-
وبابوی گلهادرآمیخته بودو
درچهاردیواری زندان آنهارابه تصویرمیکشید.
زنی درمحاصره رنگهاو
نقاش جان وجهان.
زنی که صدای دل نشین پیانو را میشناخت وبا اَن همنوا میشد.
زنی که مرگش اعدام رنگها بود.
دلارا راکشتند.
مانیزشنیدیم وتنمان لرزید.
دلاراقاتل نبود-
احساس وعاطفه های دلارا درنقاشیهایش پیداست و
زندگی بشارت اوست.
جنایتکاران او راکشتند.
چون ازعاطفه ها نفرت دارند.
دلارا قاتل نبود.
قاتل آنانندکه هرروزحکم اعدام صادرمیکنند.
قاتل،مومنان ومردان سیاه دل ِخدایندکه هر روز جنایتی میآفرینند.
دلارا راکشتند و
قلب معصومش را ازکار انداختند.
دلارا را کشتند.
نقاش جان وجهان راکشتند.
=======
اسلام مذهبی است سیاسی وضدهرگونه شادی وآزادی انسانیست .اسلام وجودش وتداومش به کشتن انسان بستگی دارد.چون فاقدمنطق واستدلال انسانی است. دین اسلام دین خون وشمشیراست.
درطول سی سالی که ازعمرکثیف جمهوری اسلامی میگذرد ما شاهد دهها هزار اعدام بعنوان قتل عمددولتی بوده ایم.گورهای دسته جمعی که نمونه اش خاوران است.
ماشاهدکشتن کودکانی که بجرم یک اعلامیه یاپخش یک روزنامه به دست حاکمان جمهوری اسلامی بوده ایم.حالانیز هستیم.
اما سوال این است:مابایدفرهنگ انسانی خودراتاسطح فرهنگ مردان خداتنزل دهیم وشاهد این همه جنایت واین وحشیگری باشیم؟
بایدبدون ترس،بدون هیچ ملاحظه ای مذهب را نقدکرد. باید هواداران اعدام و دست اندرکارانش را نفرین کرد.بایدبه جنگ مذهب رفت. چراکه در پروندۀ اسلام چیزی جزجنایت یافت نمیشود .
دلارا در قلب ماست وچهرۀ معصوم او در ذهن ما ثبت شده است.
باید همۀ ما هرچه بیشتر و بیشترتلاش کنیم تاشادی وعشق به اندیشدن رارساترکنیم و بایدهمه ماهرچه بیشتروبیشترتلاش کنیم تاهرچه زودتراین حکومت کثیف وارتجاعی رااز قدرت بزیرکشیم.
مرگ برجمهوری اسلامی
زنده بادآزادی،برابری،حکومت شورائی

شمه صلواتی-3. 5. 2009

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net