لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۲/۴

نسان نودينيان / رهبران كارگري و تداوم مطالبات اول ماه مه!

رفقاي كارگر! درودهاي من را بمناسبت فرا رسيدن اول ماه مه٬ روز جهاني كارگر بپذيريد.
هر سال ما در اقصي نقاط دنيا شاهد برگزاري روز كارگر هستيم. بيش از يك و نيم قرن است طبقه كارگر مبارزه خونين و قهرمانانه كارگران شيكاگو٬ مبارزه اي كه زمينه ساز و الهام بخش اعلام روز جهاني كارگر بود را برگزار ميكند. هر سال در روز كارگر چرخهاي توليد سرمايه داري در سراسر جهان از حركت باز مي ايستد٬ بردگان مزدي سرمايه از توليد دست ميكشند تا پرچم همبستگي و اتحاد براي رهائي از ستم و استثمار را در دستان پر قدرت خود باهتزاز در آورند. اول مه روز مارش جهاني طبقه كارگر٬ طبقه اي كه زير و رو كردن دنياي فقر و بندگي سرمايه است. روز يادآوري "كارگران جهان متحد شويد" است. براي ما در ايران تحت حاكميت نظام جمهوري اسلامي٬ روز ياد آوري آن صدها و هزاران اعتراض و مبارزه اي است كه هم طبقه اي هاي ما در طول سال گذشته پرچم مبارزه كارگر عليه سرمايه و دولت و نظام حاكم در جامعه را با استحكام و قدرتمندي تمام به قدرتمند بودن طبقه كارگر٬ بر افراشته است. سال گذشته براي جنبش كارگري سال مبارزه٬ اعتصاب روزهاي خونين وسخت كشمكش با دولت و سرمايه داران و صاحبان صنايع بود. بحق بايد گفت سال ۱۳۸۷ سال كارگران و سال پرچم اعتراض كارگري در جامعه ايران بود. سال الهام بخش افق و دورنماي طبقه اي كه اعلام كرده صاحب جامعه است. طبقه كارگري كه پرچم اعتراض و راديكاليسم طبقاتي را به افق جامعه تبديل كرده است. سال ۱۳۸۷ سال اعتصاب٬ مارشهاي خياباني٬ اعتراض و مبارزه كارگران و مزدبگيران جامعه در ايران است.
اما٬ در آستانه اول ماه مه امسال٬ طبقه كارگر جهاني شاهد حمله گسترده و درندانه بورژوازي به معيشت و زندگي اش است. در يكسال گذشته با عروج بي سابقه ترين بحران مالي٬ بورژواها با سكانداري دولت و سران حاكم آنها٬ بيكاري ميليوني و كم سابقه اي را در سطح جهاني به طبقه كارگر تحميل كرده و ميليونها نفر از از مزدبگيران جامعه را روانه منازل و خيابانها كرده اند. حمله سرمايه داران و دولتهاي حامي آنها در يكسال گذشته بي سابقه ترين حملات سياه به طبقه كارگر است. به اين اعتبار سال ۱۳۸۸ براي كارگران و رهبران عملي سال سخت و پر از تلاطم طبقاتي و سال اعلام كيفر خواست طبقه كارگر و يافتن راه هاي چاره و طرح مطالبات اقتصادي و سازمان دادن تعرض همه جانبه سياسي و برون رفت از اين همه فقر و فلات و بيكاري ميليوني است. در دو قطب طبقاتي جامعه٬ صف بندي طبقات حاكم فشرده تر از گذشته شده است. ما شاهد تلاشهاي جهاني بورژوازي براي نجات بورژواها از بحران مالي كنوني هستيم. هم طبقه ايهاي سرمايه داران و دولتهاي حاكم با پمپاژ كردن بيلياردها دلار و يورو و ارقام نجومي بي سابقه از ثروت اجتماعي جامعه به كمك بانكها در تلاشند٬ هم طبقه اي هاي خود را نجات! دهند. و شرايطي را كه از چند دهه گذشته براي طبقه كارگر و مزدبگيران جامعه تدارك ديده بودند٬ با تحميل بردگي بيشتر٬ بيكارسازي و فقر و فلاكت پردامنه تر بر آنها را هموار و عادي كنند! در دل وضعيت پيچيده كنوني طبقه كارگر و رهبران عملي باري سنگين از سازماندهي اعتراض اجتماعي طبقه كارگر را بر دوش دارند. اما٬ نقطه قدرت طبقه كارگر همچنان بر اعتراض روزانه او٬ به خلاف جريان بودنش و به افق اجتماعي اش سوسياليسم و جامعه اي آزاد و برابر استوار است. در دل جهان بلبشو و شرايط سياه كنوني٬ در دل غول ميديا و رسانه هاي نوكر كه اهداف و كاري بجز در خدمت طبقه سرمايه دار و بورژواها و دولتهايشان ندارند٬ افق سوسياليسم و جامعه آزاد و برابر كاري دشوار و سخت است. با اين وجود هم طبقه اي هاي ما٬ هر روز در اعتراض روزانه و مداومشان اين افق انساني را در جامعه بعنوان صاحبان اصلي اش به نمايش گذاشته اند. اعتراض كارگران فرانسه و يونان در صدر درخششهاي طبقه كارگر در سال گذشته ثبت شده است. اگر در صف بورژواها اتحاد! براي حمله به معيشت كارگر در اهداف اول و نامقدس آنها وجود دارد٬ اما٬ در مقابل صف بورژواها٬ طبقه كارگر در شكل سراسري شاهد تحركات بين المللي و اعتراض به سرمايه است. صفوف طبقه كارگر در دو سوي كشمكش طبقاتي كنوني نياز مبرم و حياتي به اتحاد و همبستگي و ابراز وجود طبقاتي دارد٬ رهبران عملي جنبش كارگري در پيشاپيش اين صف قرار دارند.
در ايران٬ امسال ما در شرايطي به استقبال روز كارگر ميرويم كه جنبش طبقاتي كارگران در ابعاد وسيع و گسترده به ميزان سالهاي قبل وسيعتر و تعرضي تر بميدان آمده است. طبقه كارگر از خودآگاهي بسيار مناسب و مساعدتري به نسبت سالهاي قبل برخوردار است٬ صدها تجربه از اعتراض طبقاتي در شكل اعتصاب٬ تحصن و تظاهرات را در مقابل دولت و نظام حاكم٬ در مقابل سرمايه داران و كارفرماها انجام داده و از منظر جامعه و بورژوازي طبقه اي قدرتمند و صاحب حرف و نيرويي معترض و خلاف جريان نام گرفته است. نقطه قدرت ما در اعتراض و حق طلبي طبقاتي جنبش كارگري در چند سال گذشته متبلور شده است. در دل اعتراض كارگري جنبش كارگري اكنون به يمن خودآگاهي طبقاتي اش٬ صف نيرومند و با درايت سياسي و طبقاتي را پرورش داده. كم نيستند آن رهبران كارگري كه در سخت ترين شرايط اعتراض هزاران نفري از مراكز صنعتي و توليدي و محيط هاي كار را سازماندهي كرده و اعتراض كارگران را با درايت بالا و خود آگاهي طبقاتي٬ پيش برده و مايه اتحاد طبقاتي و همبستگي كارگران شده اند. كم نبودند٬ آن صدها رهبر كارگران كه با تحميل زندان٬ شلاق خوردن در مقابل هجوم بورژواها و نظام حاكم ايستادند٬ و به مطالبات كارگران و حق تشكل و اعتصاب پايفشردند. و پيروزي اعتصابات كارگران را هموار كردند. نكته اساسي در تداوم فضاي اعتراضي اول مه در سال جاري٬ تحكيم و امكان پيشرويهاي بيشتر جنبش كارگري در سطح جامعه و بشكل سراسري است. جمعبندي و تجارب اعتراضات كارگري در سال گذشته٬(بسهم خود در روزهاي آتي كتابي كه حجم آن به صدها صفحه ميرسد٬ و جمعبندي اعتراضات كارگري در سال ۱۳۸۷ را منتشر ميكنم٬ با ديدن اين هزاران اعتراض و اعتصاب به روشني جلوه هاي اعتراض و ابراز وجود كارگران در جامعه ديده ميشود) به ما و جامعه اين واقعيت انكار ناپذير را گواهي داده٬ در هر مقطعي جنبش كارگري و اعتراضات كارگران فضاي سياسي جامعه را به خود مشغول كرده افق رهائي از دست سرمايه و حاكمان آن٬ جمهوري اسلامي٬ برجسته شده است. با درك اين شرايط٬ به ميزان موقعيتي كه جنبش كارگري در آن قرار گرفته٬ جايگاه و وظايف رهبران كارگري به مراتب بيشتر و پيچيده تر شده است. در آستانه اول مه اين رهبران كارگري هستند كه بر وجود ابزارهايي كه موجبات اتحاد و همبستگي طبقه كارگر را فراهم ميكند٬ پايفشاري ميكنند.
كارگران مبارز! رهبران عملي جنبش كارگري! تحكيم وضعيت كنوني٬ فراهم كردن شرايط مادي و عملي در تدارك اول مه امسال در گرو نكات زير است:
۱. تعطيل٬ و تحريم مراسم دولتي٬ تعطيل كردن روز كارگر٬ يك مضمون اصلي جدال و كشمكش كارگران با بورژوازي و دولت او بوده است. در اين كشمكش عقب نشينهاي مهمي تاكنون به دولت تحميل شده است. در سه دهه گذشته كارگران پيروزي هاي موفق و قابل اتكايي را كسب كرده اند. و عملا روز كارگر را تعطيل اعلام كرده اند. براي قطعيت دادن به اين پيروزيها٬ امسال كارگران بايد متكي بر عمل و نيروي خود اين جدال چندين ساله را تا آخر پيش ببرند. در روز كارگر٬ كارگران به اتكا به كار آگاهگرانه و تدارك ديده شده كار را در همه جا تعطيل اعلام بكنند. تعطيلي قطعي و بسرانجام رساندن نرفتن به سر كار قدم اول در تدارك اول ماه مه است. جامعه ايران با توجه به تجارب گرانبهاي تاكنوني طبقه كارگر از اين خواست ابتدايي طبقه كارگر با آغوش باز استقبال ميكند! اگر اين پيروزي در معناي كلاسيك خود٬ به تعطيل كشاندن مراكز توليدي منجر شود٬ مراسمهاي دولتي و مراسم خانه كارگر٬ شوراهاي اسلامي و نهادهايي از اين قبيل عملا با شكست مواجه شده و طبقه كارگر پوزه اين خادمان بورژوازي و دولت حاكم را بخاك حقارت مزدوري سرمايه كشانده است.
۲. برپائي مجمع عمومي كارخانه و محل كار در گراميداشت اول مه٬ سنتا در اول مه هر سال٬ در كارخانه و مراكز توليدي و محلهاي كار در جاهايي كه تناسب قوا وجود داشته كارگران قبل از اول مه٬ مجمع عمومي خود را تشكيل داده اند. برپايي مجمع عمومي در گراميداشت اول مه امسال اهميت ويژه اي به نسبت سالهاي قبل دارد. مجمع عمومي ابزار ابراز وجود كارگر و سلاح قدرت او در مقابل دولت و كارفرما است. كارخانه و مراكز صنعتي٬ محل تجمع كارگران و مراكز قدرت اجتماعي كل طبقه كارگر هستند و برپائي مجمع عمومي كارخانه در گراميداشت اول مه٬ نقش بسيار مهمي در تدارك مارش و مراسمهاي روز اول مه خواهد داشت. بعلاوه٬ مجمع عمومي كارگران٬ جاي ابراز همبستگي جهاني٬ سخنرانيها و صدور قطعنامه ها براي اعلام توقعات اجتماعي و سياسي و خواستهاي كارگري است.
۳. جشن در محلات كارگري٬ روز اول مه روز تعطيل كارگر است. روزي است كه كارگران كار را تعطيل ميكنند و در محلات جمع ميشوند. تدارك جشن و سرور در محلات كارگري مراسمهاي اول مه را با شكوه ميكند. جشن در محلات كارگري٬ جاي مهمي در خودنمائي اجتماعي و سياسي كارگران در روز كارگر دارد.
برپايي گسترده و وسيع روز كارگر٬ صدور قطعنامه و كيفرخواست كارگران در شكل مطالبات اقتصادي و سياسي٬ مارشهاي خياباني و مراسمهاي وسيع توده اي٬ و در يك كلام ابراز وجود طبقاتي در اول مه آن شرايطي هستند كه موقعيت مناسب و قابل اتكائي را براي رهبران كارگري و سخنگويان آنها فراهم ميكند. در اول مه امسال٬ جنبش كارگري در ايران توان و قدرت اين را دارد كه اعلام كند٬ ابراز وجود طبقاتي٬ و بر افراشتن پرچم و افق زير و رو كردن جامعه سرمايه داري كنوني٬ با سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي٬ با اعتصابات سراسري و اعتراض وسيع توده اي٬ امكان پذير است. كارگران و رهبران عملي در صف مقدم اين تحول اجتماعي قرار دارند.
نسان نودينيان ارديبهشت ۱۳۸۸(آپريل ۲۰۰۹)

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net